Vhled       O nás       Obsah       Archiv       Partneři       Zajímavé weby       Kontakty

Modrá Čára1

Integrace a nověji také inkluze jsou pojmy tradičně spojované s výukou handicapovaných žáků. Ve školském zákoně je najdeme v odstavci „Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných“. S pochopením potřebnosti péče o handicapované asi nemá v současné době nikdo problém. V porovnání s tím může vypadat zařazení „dětí, žáků a studentů nadaných“ do stejné části legislativy jako nepatřičné. Něco na tom je – nadání opravdu není, alespoň samo o sobě, žádný handicap. A proč se jimi vůbec zabývat? Podobné otázky si v následujícím článku klade jeho autorka, nejvýznamnější česká odbornice v oblasti péče o nadané, psycholožka PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání (www.talent-nadani.cz). Článek byl původně napsán pro časopis Integrace a inkluze ve školní praxi. Časopis Vhled děkuje redakci za povolení převzít a zveřejnit tento mimořádně zajímavý text.

Modrá Čára1Nadané děti a možnosti jejich rozvoje v současné praxi
Eva Vondráková


  Na úvod
  Kdo se o vzdělávání nadaných opravdu zajímá a proč
  Základní informace a definice
  Testy k měření inteligence
  Vliv výchovy na výši nadání
  Velmi maskované nadání (dodatek k identifikaci)
          Mimořádně nadané děti
  Individuace vzdělávání podle místních podmínek
  První školy pro mimořádně nadané v ČR a na Slovensku
  Inkluze – iluze?
  Příklady úspěšné práce s nadanými (v běžných školách)

Na úvod

Termíny nadané dítě, nadaný žák, nebo student jsou u nás v posledních letech poměrně frekventované. Dostaly se i do školské legislativy. Návaznost na praxi, včetně finanční podpory, ale zatím bohužel vázne. Přesto, že na projekty s tématem „nadaní“ bylo uděleno 4 200 grantů (není to překlep), je nejen péče o nadané, ale i informovanost o problematice „práce s nadanými“ v mnoha našich školách nedostačující. V tomto textu se tedy pokusíme toto ve skutečnosti opomíjené téma čtenářům přiblížit.

Uvedeme zde některé z velmi kvalitních a přínosných projektů, které určitě stojí za zmínku. Dáme přednost těm, které nejsou všeobecně známy – a měly by být. V množství přidělených grantů jsou bezpochyby další velmi kvalitní projekty. Víte-li o nich, budeme rádi, když nás na ně upozorníte.
          Řešením není jednoduše pořídit seznam podporovaných projektů. Nejen proto, že jejich kvalita i původnost je různá. Některé byly dokonce pro cílovou skupinu rizikové (viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/informace-msmt-ve-veci-metody-barvy-zivota). Co si tedy máme představovat pod pojmem nadané děti, proč bychom se o ně měli zajímat a čeho chceme dosáhnout, budeme-li jejich rozvoj podporovat?Kdo se o vzdělávání nadaných opravdu zajímá a proč

Politici, kteří chtějí vybudovat prosperující společnost – tak začal zájem o studium nadaných na počátku existence USA a takto se z rybářské vesnice stala jedna z nejúspěšnějších ekonomik světa – Singapur;
          • Rodiče, kteří na základě zkušeností se vzděláváním dětí iniciovali změny v legislativě a vzdělávání nadaných ve svých zemích (například Holandsko, Německo, Velká Británie a další, poslední dobou i Francie. Nespokojení rodiče v Dánsku si před několika lety založili soukromou základní školu pro nadané a v srpnu 2015 budou v Odense hostit 21. konferenci Světové rady pro nadané a talentované děti - WCGTC);
          • Vědci, kterým dělá starost nedostatek uchazečů o studium – zejména přírodovědných a technických oborů, neboť o to méně mezi nimi bude i mimořádných talentů, schopných posunout hranice poznání dále;
          • Zaměstnavatelé, kteří navzdory nezaměstnanosti obtížně hledají odborníky na některé kvalifikované profese;
          • Učitelé, kterým záleží na tom, aby se co nejlépe rozvíjeli všichni jejich žáci, tedy i nadaní;
          • Nadaní studenti, hledající vzdělávání, které by pro ně bylo opravdu přínosné.

Každá z uvedených skupin má své vlastní zájmy a priority. V ideálním případě je spojuje zájem o co nejlepší rozvoj potenciálu a osobnosti každého jedince.Základní definice a informace

Poohlédněme se ve světě po definicích, které jsou jednoduché a srozumitelné. Jednou z prosperujících zemí, která věnuje velkou pozornost kvalitě vzdělávání, je Nový Zéland. Péče o nadané tam není vyčleněna zvlášť, neboť je samozřejmou součástí vzdělávacího systému (každé dítě má právo na plný rozvoj svých schopností).
          Ministerstvo školství ve Wellingtonu vydalo velmi kvalitní, aktuální a vyčerpávající příručku „Péče o nadané a talentované děti – spolupráce rodičů a učitelů“. Je psána srozumitelným jazykem, stručně a výstižně. Tak, aby byla použitelná v praxi a užitečná pro široké spektrum uživatelů, ať už učitelů nebo rodičů různé vzdělanostní úrovně:

          Být nadaný znamená být výjimečný v jedné nebo více oblastech, v porovnání s ostatními jedinci podobného věku.

          Nadání je dědičné (vrozené), ale je také rozvíjeno vnějšími vlivy (výchovou).

          Nadání můžeme najít u lidí ze všech kulturních, etnických a sociálně-ekonomických skupin i mezi lidmi s fyzickým či smyslovým handicapem nebo s poruchami učení.

• Nadaní a talentovaní žáci jsou ti, kteří mají mimořádné schopnosti, v porovnání s většinou ostatních.

          • Tito jedinci mají určité charakteristiky učení, které jim dávají potenciál k dosahování mimořádných výkonů.

          • Nadání a talent mohou znamenat různé věci v různých komunitách a kulturách.

          • Žáci, kteří vykazují charakteristické znaky nadání nebo talentu, mají vzdělávací potřeby významně odlišné od většiny ostatních.

          • Potřebují jiné příležitosti k učení a mohou potřebovat emoční a sociální podporu, aby svůj potenciál mohli realizovat.Testy k měření inteligence

• Na začátku 20. století byly vyvinuty testy k měření inteligence. Ti, kdo dosáhli 130 nebo více bodů IQ, byli považováni za intelektově nadané.

          • Během času se ukázalo, že testy mají řadu omezení. Zatímco dokázaly úspěšně identifikovat jedince, schopné logického myšlení, byly méně vhodné k identifikaci tvořivých, divergentních myslitelů a příslušníků minorit.

          • Ve druhé polovině 20. století byla tato definice zpochybněna a nahrazena jinými. Uznávanými autory jsou Joseph Renzulli a Francoys Gagné.

          • Prof. Renzulli si všiml, že lidé, kteří jsou v životě úspěšní, mají tři zvláštnosti: vysokou úroveň schopností, tvořivost a zaujetí.

          • Renzulli věřil, že nadané děti buď už tyto vlastnosti mají, nebo jsou schopny je rozvinout a uplatnit v nějaké potenciálně hodnotné oblasti lidské činnosti. Renzulli, Reis, SEM, 1985

To upozorňuje na dva důležité aspekty nadání:

1.    Nadání je rozpoznáváno ve vztahu k uznávaným hodnotám a ty se mohou měnit v průběhu času a napříč kulturami.

          2.    Můžete mít nadání zjevné, nebo potenciální.

          Nadané žáky můžeme najít v každé třídě, napříč všemi kulturami a socio-ekonomickými skupinami. Jsou to děti, které při správné podpoře a vedení mohou později společnosti přispět k rozvoji celého okruhu důležitých oblastí.

Výchova nadaných a talentovaných dětí, Ministerstvo školství, Wellington, NZVliv výchovy na výši nadání

PhDr. Hana Drábková, psycholožka, zakladatelka československých poboček společností ECHA (Společnost pro talent a nadání – STaN) a Mensa:

• Rozpětí, v němž můžeme inteligenci dítěte ovlivňovat, je přibližně dvacet bodů.

          • Jestliže se rodiče dítěti pečlivě věnují, dítě se pravděpodobně přiblíží k maximu svých možností.

          • Jiné dítě s podobnými intelektuálními předpoklady, s jehož výchovou si rodiče hlavu příliš nelámou, zůstane na dolní hranici uvedeného rozpětí.

          • Je nasnadě, které z obou dětí si bude umět v životě lépe poradit.

Komentář E. Vondrákové: Inteligenci dítěte můžeme „vytáhnout“ o cca 20 bodů směrem nahoru, tedy o jedno pásmo. Lze tedy průměrné dítě (ale ne každé) posunout až na hranici výrazného nadprůměru. Dále ne. „Génia“ opravdu nevyrobíme, není-li mu také „shůry dáno“. Dítě s podprůměrnými rozumovými schopnostmi lze „vypěstovat“ až do zdánlivého průměru. Rozumové schopnosti těžce mentálně handicapovaného je možné v kombinaci vhodných metod a velkého úsilí zlepšit, ale průměru dosáhnout nelze.
          Máte-li dojem, že znáte případ, kdy se to podařilo, šlo pravděpodobně o intelektově slušně vybaveného jedince, jehož nadání bylo maskováno výrazným handicapem – například dětskou mozkovou obrnou. Ta způsobuje nápadnosti ve zjevu a projevech, často působící odpuzujícím dojmem. Většina lidí z toho pak automaticky usuzuje i na mentální handicap.
          Směrem dolů není posunutí omezeno na pouhých dvacet bodů. Potenciál lze poškozovat neomezeně. Snižování o dvacet (i více) bodů se nadaným dětem, které mají možnost pracovat pouze na úrovni průměru, děje ve školách běžně.Velmi maskované nadání (dodatek k definici)

Existuje řada nadaných jedinců, působících dojmem jako by byli „z opačného konce spektra“ nebo „z jiné planety“. Svým vzezřením, chováním, případně obojím, se obvykle nápadně liší, většinou k horšímu, od běžných projevů svých vrstevníků. Na své okolí působí dojmem mentálně zaostalých, nechápavých, zanedbaných, sociálně nepřizpůsobivých, neschopných samostatného přežití, případně nevychovaných, zlomyslných, výbušných apod. Často potřebují zvýšenou péči a pomoc.

Většinou to bývá matka, která také prosazuje zařazení svého velmi problémového dítěte do běžné školy a usiluje o jeho setrvání, pokud tam už dochází. Bývá také dlouho jediná, kdo věří v mnohem vyšší schopnosti svého dítěte, než je okolí ochotno uznat. Je-li dostatečně vytrvalá a schopná a také má-li dost štěstí, podaří se jí najít takovou školu, pedagogy a metody práce, které umožní rozvoj výrazným handicapem maskovaného nadání a osobnosti jejího dítěte.

Mírnější varianty známe v podobě v současné době často zmiňovaného autismu či Aspergerova syndromu. Vedle nich existují také poměrně známé následky DMO neboli dětské mozkové obrny nebo jiných onemocnění, která velmi omezují samostatnost jimi postiženého dítěte. Podobně je invalidizován i geniální fyzik Stephen Hawking, u nějž degenerativní choroba propukla na začátku dospělosti. O výše zmíněných problémech a jejich nositelích se dočtete ve snadno dostupné odborné i populární literatuře.

Na škále extroverze – introverze převažují mezi intelektově nadanými introverti. Hranici mezi ještě „normální“ introverzí a patologií je velmi obtížné rozlišit. Mnoho těchto společensky méně přizpůsobivých jedinců je mezi studenty matematiky, fyziky a technických oborů. Mají vynikající logické myšlení, schopnost soustředění a specifický smysl pro humor. Často jim dělá problémy orientovat se v mezilidských vztazích a běžných každodenních záležitostech. Jejich intelektové nadání vyžaduje podněty, které poskytuje kvalitní základní škola, později gymnázium. Volba jejich dalšího vzdělávání je zúžená, ale vzhledem k jejich intelektu adekvátní, i když může pro školu znamenat zvýšenou zátěž. Ještě bychom chtěli upozornit na další dosud velmi málo známou diagnózu, zvanou Touretteův syndrom (TS). Vyznačuje se hlasovými a pohybovými tiky, které působí dojmem nevychovanosti a schválností či mentální retardace dítěte – častěji chlapce, které navzdory svým projevům může být i intelektově nadané. TS se objevuje krátce po zahájení školní docházky. Jeho nositel přesto nemusí být nevychovaný a rodiče neschopní. Více se o něm dočtete na webových stránkách www.atos-os.cz

Specifické projevy další skupiny dětí, se kterými se naši učitelé setkávají zejména v tzv. „vyloučených oblastech“ popisuje Dorothy Sisk, další ze světoznámých osobností v oblasti vzdělávání nadaných. V knize Tvořivý přístup ke vzdělávání nadaných, kapitola

                                        Rozdíly v učení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

konstatuje, že děti ze sociálně znevýhodněných rodin mají nejzávažnější nedostatky v oblasti kognitivních funkcí (např. schopnost pozorovat a stanovit pořadí událostí, rozeznávat příčiny a následky, rozlišovat kategorie), v řečových dovednostech (např. omezený slovník a nestandardní gramatika) a čtení. Říká, že: „rozdíly v odpovědích závisí zčásti na motivaci jedince a zčásti na dostupnosti vhodných dospělých mediátorů, kteří mohou dítěti pomoci vytvářet pojmy, umožňující porozumět prostředí. Tyto deficity mohou vyústit v takové chování ve třídě, které obvykle nespojujeme s nadanými žáky: negativní postoje ke škole, k učitelům, a ke svému vlastnímu výkonu; neschopnost zaměřit se na vzdálenější cíle; a užívání násilí k řešení problémů.

Baldwin (ve své přednášce o identifikaci, na konferenci o znevýhodněných nadaných, která se konala v roce 1973 v Kalifornii) poznamenává, že děti z rodin s nízkou sociálně-ekonomickou úrovní se doma zřídkakdy setkají s knihami a časopisy a nedostává se jim dost verbálních podnětů. Konstatuje také, že podobně jako většina „underachievers (těch, kteří nerealizují plně svůj potenciál)“, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí vykazují vnější „locus of control“ (= „zdroj řízení“), domnívají se, že nemohou ovlivnit situaci, takže nemá smysl se o něco snažit. Za vše, co se děje, může podle nich někdo jiný nebo něco jiného – náhoda, osud apod.
          Chceme-li těmto dětem pomoci objevit a realizovat jejich nadání, je třeba zmírnit nejprve jejich výše uvedené nedostatky. Zejména pro ně může být velkým přínosem docházka do mateřské školy.Mimořádně nadané děti

Neměli bychom zapomenout na ještě jednu, spíš svou výjimečností než četností významnou skupinu nadaných. Na ty, jejichž rychlost a kvalita pochopení a učení i výkon v dané oblasti se výrazně vymykají jejich věkové kategorii a často dosahují úrovně dospělého nebo ji i předčí. Tato skupina dětí si ze školy odnáší, vzhledem ke svému potenciálu, nejméně – pokud nemají program přizpůsobený vzdělávacím potřebám mimořádně nadaných.

Ellen Winner (manželka u nás populárního a často citovaného Howarda Gardnera, autora knihy Dimenze myšlení) uvádí 3 atypické charakteristiky (mimořádně) nadaných (E. Winner: Gifted Children – Myths and Reality). Můžeme je pozorovat už u dětí předškolního věku:

1)    Předčasnost – první kroky ve zvládání určité oblasti činí dříve než je běžné.

          2)    Trvání na vlastním tempu a postupu – učí se rychleji (a také jiným způsobem) než průměrné nebo i chytré děti. Potřebují minimální pomoc dospělých, většinou se učí samy. Objevy, ke kterým docházejí v jejich oblasti zájmů, je uvádějí v nadšení a motivují k dalším krokům. Nezávisle objevují pravidla a zákonitosti dané oblasti a tvoří nové svérázné způsoby řešení problémů. Znamená to, že jsou tvořivé.

          3)    Mimořádná vnitřní motivace. Zarputile usilují o zvládnutí dané oblasti („zakousnou“ se do problému). Projevují intenzivní a neutuchající zájem a maximální schopnost soustředění, jsou „posedlí“ svým úsilím zvládnout problém. Těmito třemi způsoby se kvalitativně liší od „normálních“ dětí, motivovaných k usilovné práci.

„Zázračné dítě“ je extrémnější verzí mimořádně nadaného dítěte – jeho výkon je v určité oblasti na úrovni dospělého.
          „Jenom“ chytré, zvídavé děti, podrobené mnohahodinovému tréninku a vedené dospělými k plnému rozvoji potenciálu, nejsou ten případ.Individuace vzdělávání podle místních podmínek

Jak tedy vzdělávat nadané a kde se inspirovat? U každého dítěte/žáka/studenta bychom měli vycházet z jeho charakteristik, potřeb a dostupných variant vzdělávání. Každá má své přednosti i nedostatky. Jednodušší je situace ve velkých městech, kde je šance školu si vybrat a je tam i větší pravděpodobnost vzniku škol či alespoň tříd pro nadané.

Mnohem složitější bude práce s mimořádně nadaným dítětem daleko od velkých center, s jedinou školou v dosahu. V takovém případě lze využít kombinace informačních technologií, které by měly být dostupné všude, znalosti „místních zdrojů“, které jsou dílem obeznámenosti s prostředím (a náhody) a možnosti dojíždět na víkendové kurzy nebo letní školy. Zde by mohli sehrát svou roli koordinátoři péče o nadané, kteří měli v původním projektu (publikováno také v Bílé knize) za úkol mimo jiné mapovat prostředí a hledat možnosti vzdělávání nadaných:

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice                                                                                Bílá kniha 2001
9. Vzdělávání nadaných jedinců ...........
Petr Pajkrt, Eva Vondráková............................................................... 56
          2) V regionech zřídit při pedagogicko-psychologických poradnách funkci koordinátora, který by měl přehled o potřebách a možnostech vzdělávání nadaných v daném regionu, informoval veřejnost o této problematice a spolupracoval s centrálním pracovištěm.

Další možností je najít nadanému dítěti mentora, využít možnosti domácího vzdělávání, najít vhodné kurzy a pracoviště k částečnému vzdělávání s využitím internetu. Mladší děti budou potřebovat pomoc dospělého (učitele, mentora, člena rodiny, studenta na praxi apod.).
          Je také možné zapojit dítě do soutěží – pokud je k tomu ochotno. Vedle sportovních, uměleckých, jazykových a matematických atd. je zvláštním druhem stále více populární soutěže „Zlatý oříšek“ s řadou různých kategorií, umožňující účast širokému spektru dětí, pracovitých a úspěšných.První školy pro mimořádně nadané v ČR a na Slovensku

Pokud jde o „segregované“ vzdělávání mimořádně nadaných, významným byl v ČR i na Slovensku rok 1993. 1. září 1993 začala fungovat první experimentální třída pro mimořádně nadané děti v Bratislavě. Ta pak pokračovala jako základní škola a v roce 1999 k ní přibylo i víceleté gymnázium. V současné době existují třídy pro nadané v 28 městech na Slovensku. Jejich vzdělávací program je důkladně připravený, podložený výzkumem nadání, kterým se řadu let zabývali odborníci z VÚDPaP (Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie) i zkušenostmi rodin nadaných dětí. Škola má svůj vlastní, velmi kvalitní vzdělávací program APROGEN (včetně učebnic), který má pozitivní ohlas i u zahraničních odborníků. Autorkou je psycholožka PhDr. Jolana Laznibatová, zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané a gymnázia v Bratislave.

V Praze zahájilo v září 1993 výuku Mensa gymnázium, tehdy ještě pod názvem Osmileté gymnázium Buďánka. Autorka odborné části projektu, Eva Vondráková, vycházela ze své dlouholeté zkušenosti poradenské psycholožky s problémy mimořádně nadaných dětí v běžných školách.
          Všechny tři zmíněné školy pořádají nebo se zúčastňují odborných setkání, na kterých se mohou zájemci blíže seznámit s jejich způsobem práce s nadanými. Jednou ze základních publikací k tématu vzdělávání a výchovy nadaných je kniha Jolany Laznibatové „Nadané dieťa“. V roce 2012 vyšla už ve čtvrtém vydání a přibylo k ní pokračování, „Nadaný žiak“.
          Později vznikly v ČR i na Slovensku další třídy a školy pro nadané, různé životnosti a úrovně. Název sám nemusí být zárukou obsahu a kvality. Samozřejmě existují školy, které umí s nadanými velmi dobře pracovat, aniž by to měly v názvu. A vždy záleží na jednotlivých vyučujících. I v té nejlepší škole může být někdo ne zrovna skvělý a i ve škole se špatnou pověstí může být vynikající učitel (nebo učitelka).Inkluze – iluze?

Nadané děti se mohou vyskytovat v jakékoli škole, včetně speciální, je-li nadání maskováno nějakým výrazným problémem. Pokud jde o „inkluzi“, neznáme od nás ani ze zahraničí případ, kdy by fungovala za „běžných“ podmínek. Tedy vysoký počet dětí ve třídě, vyučující bez patřičné průpravy a vybavení a bez pomoci kvalifikovaného asistenta (byť byl určen alespoň žáku handicapovanému).
          Příspěvek dr. Laznibatové na Pracovní den STaN, věnovaný inkluzivnímu vzdělávání nadaných nazvaný Inkluzívna pedagogika:

Aj keď tento seminar sa nesie v znamení inkluzívneho vzdelávania, môj názor nebude celkom v súlade s touto koncepciou.

          Celkové trendy vo vzdelávacích systémoch sa viac prikláňajú k systémom integrácie a inkluzivity.

          - Tieto trendy poznáme na Slovensku a v Čechách už najmenej 20 rokov, odkedy boli otvorené prvé triedy pre nadané deti.
          - Na začiatku 90-tych rokov sme chodili na semináre do Rakúska, kde sa stretávali známi odborníci z oblasti nadania.
          - Rakúski experti tlačili na pedagógov, aby sa snažili vzdelávať nadaných inkluzívne – v rámci bežných tried.
          - A Rakúske učiteľky – ešte okolo roku 1990 namietali:
„dobre, ale ako máme efektívne vzdelávať, ak v triede máme rôzne skupiny detí: 3 z Turecka, 2 z Ruska, 2 z Afriky, 1 dieťa s postihnutím, 1-2 nadané, tak komu sa máme skôr venovať? Celá naša pedagogická snaha sa zúži na zachovanie poriadku v triede.“

Chceme tým naznačiť, že možno inkluzívne a integrovane vzdelávať, ale vyžaduje si to mnohé dôležité úpravy:

1.    zníženie počtu žiakov v triede
          2.    pripravených pedagógov
          3.    pomocných učiteľov, alebo asistentov
          4.    neustálu pomoc, prítomnosť špecialistov – odborníkov na jednotlivé posily

Tento problém je o to ťažší, že na takto nákladné a špecializované vzdelávanie s nevyhnutne zníženým počtom žiakov nie je dostatok finančných prostriedkov.

Dôležitým faktorom pritom je to, že zameranie školy – v tej pôvodnej podobe sa mení:

          - škola ako taká vo svojej klasickej podobe už stráca svoju dominantnú vzdelávaciu úlohu.
          - Poskytovateľmi prísunu informácií sú dnes také fenomény ako Internet, televízia, iné vzdelávacie inštitúcie, jazykové školy, rôzne centrá a podobne.

Preto škola bude musieť meniť svoju stratégiu, svoje priority. Ale nech bude v rámci školstva akýkoľvek systém, vždy tu bude určité percento detí a žiakov, ktoré budú potrebovať špecializované vzdelávanie v špecificky zameraných triedach, či školách. Tak ako u detí hendikepovaných postihnutých, tak u detí nadaných.
          A kým nebudú vytvorené spoločenské, ekonomické a vzdelávacie podmienky na spomínané formy integrácie, resp. inklúzie, dovtedy trochu provokatívne musíme konštatovať: „ v súčasnosti inklúzia je len veľká ilúzia.“ Aspoň na Slovensku.Příklady úspěšné práce s nadanými (v běžných školách)

K příkladům velmi kvalitní a úspěšné práce s nadanými v „běžných“ školách a/nebo ve smíšených třídách patří 8. ZŠ a ve Frýdku – Místku a ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti, s. r. o. . Patřila sem i v minulém čísle zmíněná ZŠ Plzeňská z Prahy 5.

          Více informací najdete na
www.osmicka.cz a www.zsctyrlistek.cz

          Na webových stránkách ZŠ a MŠ Čtyřlístek, která je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, najdou zájemci o problematiku nadaných užitečné informace, videa o práci s nadanými a nabídku programů, kterých se mohou zúčastnit i děti, rodiče a učitelé z jiných škol.

          V listopadu 2014 se tu konala už třetí Dětská vědecká konference.

          Konference je určena pro žáky I. + II. stupně základních škol a pro studenty středních škol a gymnázií - a to z blízkého i dalekého okolí (na minulý ročník se svými příspěvky například přijeli studenti až z Brna, takže další hranicí je pokusit se o mezinárodní účast).

          Přihlásit se mohou jednotlivci i skupiny, vítáni budou nejen přednášející žáci a jejich vyučující, ale také třídní kolektivy, které své spolužáky přijdou podpořit - loni díky tomu některé přednáškové sály téměř praskaly ve švech a doufáme, že letos to bude podobné, protože to celkovou atmosféru konference krásně doplňuje.

Jako obvykle budou přednášky a příspěvky rozděleny do 3 sekcí:

1.    Přírodní a technické vědy - příspěvky vztahující se k matematice, fyzice, chemii, biologii, geologii a technickým předmětům.

          2.    Společenské vědy - příspěvky vztahující se k dějepisu, zeměpisu, občanské nauce a dalším společenskovědním předmětům.

          3.    Humanitní vědy a umění - příspěvky vztahující se k literatuře, cizím jazykům a uměleckým předmětům.

          Mimo tyto sekce bude k dispozici také „Mozkovna“ (vědecko-společenská místnost), ve které budou moci účastníci konference v klidu diskutovat o oblastech svého výzkumu a svých zájmů, navazovat kontakty a přátelství a vyměňovat si zkušenosti.

Jarmark vědy a umění

Každý rok na přelomu května a června probíhá na náměstí v Uherském Hradišti Jarmark vědy a umění, který pořádají studenti a pedagogové Přírodovědecké a Pedagogické fakulty olomoucké Univerzity Palackého (v rámci projektu STM-Morava) ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Čtyřlístek, s. r. o. .

          Tento jarmark představuje žákům mateřských, základních, středních škol, ale i široké veřejnosti zábavnou formou chemii, fyziku a matematiku. Návštěvníci mohou zhlédnout a vyzkoušet si poutavé pokusy a zjistit tak, že i přírodovědné obory jsou zajímavé, a že jsou nedílnou součástí našeho života.


Úkoly Čmeldy Pepíka

Soutěž pro děti navštěvující mateřskou školu.


          Tato soutěž je určena pro všechny děti, které rády řeší zajímavé úlohy z různých oblastí matematiky a logiky. Řešení prvního a druhého kola probíhá ve školkách, třetí kolo v ZŠ Čtyřlístek. S výsledky prvního i druhého kola jsou školky průběžně seznamovány. Každé dítě, které se zúčastní, dostane OSVĚDČENÍ.

          V tomto školním roce probíhá již 7. ročník Úkolů Čmeldy Pepíka.

          Soutěž je organizována ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu vzdělávání nadaných dětí.

          Čmelda Pepík má už i svou anglickou verzi Bumblebee Pepi, kterou úspěšně šíří v zahraničí.Čmelda Pepík
  Čmelda Pepík  Letní škola s didaktikou matematiky

Určeno vyučujícím v MŠ, ZŠ a na gymnáziích

Didaktika matematiky se zaměřením na praxi:

• výměna zkušeností
          • videa z hodin
          • ukázky prací žáků, učitelů (burza nápadů)
          • práce s nadanými integrovanými do tříd
          • mezipředmětové vztahy

Další z variant rozvoje nadání představují „volnočasové aktivity“, víkendové kurzy, letní školy, internetové kurzy atd., poskytované různými organizátory.
          V ČR byl v roce 1990 vytvořen projekt Centra pro rozvoj nadání (E. Vondráková), poprvé publikovaný jako součást projektu Mensa gymnázia. Mělo analogicky k SPC (Speciálně pedagogickým centrům), zaměřeným na péči o děti/žáky/studenty s různými handicapy poskytovat péči mimořádně nadaným. Mělo širokou škálu činností, od poradenství, přímou práci s dětmi, po vzdělávání pedagogů atd.
          Díky nově získané možnosti cestovat do zahraničí a zúčastňovat se mezinárodních konferencí jsme se mohli seznamovat s aktuálním děním v péči o nadané v zemích, které před námi měly několik desetiletí náskok a mnohem lepší podmínky k rozvoji.

Ze své první zahraniční konference, kterou byla 2. ECHA konference v Budapešti, jsem přijela nadšena možnostmi péče o nadané a motivované děti/žáky/studenty, jakou poskytuje CTY (Centrum pro talentovanou mládež při Univerzitě Johnse Hopkinse v Baltimore). Svým programem se podobalo projektu Centra pro rozvoj nadání, ke kterému jsem došla na základě znalostí problémů nadaných dětí a úvah o opatřeních potřebných k nastartování účinné péče o nadané.
          Další smysluplnou institucí, se kterou jsem měla možnost se v Budapešti zprostředkovaně seznámit, bylo Oddělení pro nadané děti a na vědu orientovanou mládež, při Ministerstvu školství v Jeruzalémě.

V té době jsme měli Klub bystrých a zvídavých dětí – týdenní setkávání motivovaných inteligentních dětí s odborníky různých oborů vědy, techniky, umění a rozvoje osobnosti, který byl předchůdcem dětské Mensy. To byl náš náskok před světem, ale ještě jsme to nevěděli.
          Center, založených podle vzoru CTY začalo ve světě přibývat. Všechna jsou velmi kvalitní, zatím žádné ale nemá takový rozsah činností, současně s tak vysokou úrovní, jako originální předloha – CTY.
          Je tedy pro nás velkým přínosem možnost spolupráce s CTY a účast našich studentů na mimořádně kvalitních a náročných prezenčních i internetových kurzech, které CTY pořádá. V současné době český partner CTY, kterým je CTM (Centrum pro talentovanou mládež) pořádá víkendové kurzy (Objevitelské soboty) pro děti od předškolního věku po SŠ.

Dalším velmi kvalitním a úspěšným projektem, založeným na základě mezinárodní spolupráce, je projekt Badatel (vede doc. Martin Kubala), při Univerzitě Palackého v Olomouci. Je členem NYEX – sítě excelentní mládeže – mladých vědců do 21 let. Iniciátorem těchto akcí je prof. Péter Csermely, molekulární biolog, biochemik a genetický inženýr, mezinárodně uznávaný vědec. Pokud si čtenář z lokality, kde převažuje „problémová populace“ právě teď říká, že toto se ho netýká, mýlí se. Péter Csermely má velmi široký záběr a nachází neuvěřitelné možnosti řešení složitých situací. Do projektu vyhledávání talentů úspěšně zapojuje i děti/žáky/ studenty z problémové populace a lokalit vzdálených od center vzdělávání. Péter je t. č. prezidentem ECHA. 15. ECHA konference se koná začátkem března 2016 ve Vídni. Konferenční poplatek je na současné poměry celkem vlídný. Je to pro případné zájemce i ještě váhající jedinečná příležitost, jak nahlédnout do dění kolem nadaných. Vlastním pohledem, neupravovaným filtrem někoho, kdo vám už předloží jen výběr toho, co pochopí nebo uzná za vhodné.


Pro ty, kdo pečují především nebo jedině o ty opravdu handicapované:

1)    i mezi nimi mohou být skrytě nadaní;
          2)    ten, kdo má předpoklady, aby jim pomohl, například objevením léku, vynalezením pomůcek, připravením preventivního programu, snižujícího riziko poškození - bude patrně někdo velmi vysokých kvalit v oblasti rozumových schopností, charakteru a pracovitosti.

          Na konci článku najdete odkazy na literaturu a webové stránky. Jsou tam uvedeny ty, které jsou zajímavé, přínosné a pomohou lépe porozumět problematice nadání. Je tam i odkaz na šachovou školu Judity Polgárové. Šachy do škol je téma, které by mohlo být pěkné a přínosné i u nás, třeba v zapadlých vesničkách.

Společnost pro talent a nadání – STaN, člen Evropské rady pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj (ECHA) a Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGTC), se snaží zvyšovat informovanost a umožňovat setkání těch, odborníků i rodičů, které problémy nadaných zajímají a chtějí je opravdu řešit.
          Vždy uvádíme současné příklady ze života, nejlépe v podání samotných nadaných, případně jejich rodičů. Vždy porovnáváme zkušenosti z ČR s těmi, které mají naši kolegové a rodiče nadaných dětí v různých zemích. Porovnáváme také koncepce, priority a postupy v péči o nadané. Našimi hosty bývají i zahraniční odborníci, samozřejmě významní a zajímaví – buď osobně, nebo prostřednictvím videokonference.
          V tématech jsme obvykle o několik let napřed. Např. prof. Hejný byl hostem našeho Klubu rodičů v březnu 2011. Snažíme se seznamovat účastníky s málo známými nadějnými projekty a uvádět na pravou míru nepochopení a dezinformace, se kterými se občas setkáváme.

Nejbližší 5. STaN konferenci plánujeme na podzim 2015. Nejbližší setkání Klubu rodičů a učitelů bude ve středu, 17. června, od 17 hodin, v ZŠ Mohylová, Praha 13.

          Na červenec připravujeme setkání s americkým psychologem, zaměřeným na rozvoj osobnosti nadaných, Trevorem Tebbsem.

          Ve spolupráci s Newton Centrem máme akreditovaný kurz pro učitele, k práci s nadanými.

Doporučení pro výchovu, vzdělávání a rozvoj nadání dětí všeho věku:

          Nepodceňujte důležitost předškolního věku pro budoucí studijní úspěšnost dětí. To neznamená, že máte malé děti formálně učit. Ale ukazujte jim, co je na světě zajímavého a zábavného. Nebraňte jim, pokud se samy dožadují informací a učit se chtějí, ať už vlastním zkoumáním, experimentováním, nápodobou či z knih. Dopřejte jim radost z poznávání.

Nepromarněte období primární motivace, vnitřního zájmu dítěte aktivně poznávat svět.

          Dejte mu příležitost experimentovat a smiřte se s tím, že na cestě za poznáním občas udělá nepořádek, umaže se nebo něco zničí.

          Dopřejte tuto radost i holčičkám. Hledejte podnětový materiál, který by pro ně byl zajímavý a zároveň vhodný pro rozvoj přírodovědných a technických zájmů.

          Povzbuzujte jejich sebedůvěru a odvahu k samostatnému zkoumání.

          Neřešte problémy za děti, pokud se jim hned nedaří něco zvládnout. Počkejte, až vás o pomoc požádají a pak ji poskytněte jen v nezbytné míře.

          Dejte jim příležitost pozorovat, jak se dělá „opravdová práce“ a podílet se na ní, pokud o to projeví zájem.

Seznamte děti s tím, jak pracují experti. Projeví-li dítě zájem a schopnosti v nějakém oboru, dopřejte mu kvalitní vedení a vybavení, pokud je to jen trochu možné.
          Hledejte způsob, jak pomoci podchytit a rozvíjet potenciální nadání dětem ze znevýhodněného prostředí nebo dětem jinak handicapovaným.
          Vstup do školy by neměl znamenat zastavení „vědeckého rozvoje“, nýbrž jeho plynulé pokračování. Pokud vaši žáci (studenti) zvládají a požadují více, než stanoví osnovy, dopřejte jim náročnější program. Pokud jim ho nemůžete vy a vaše škola nabídnout, hledejte experty v daném oboru a odbornou pomoc ve vyhledávání a průpravě velmi mladých a nadějných adeptů vědy a techniky. Ujistěte se, že vaši žáci se nebojí otevřeně vyjadřovat své názory a požadavky, ani to nepovažují za zbytečné (a že nějaké názory opravdu mají).

Dopřejte dítěti partnery pro sdílení podobných zájmů. Učte ostatní děti ve třídě respektovat individuální zvláštnosti každého z nich a vedle fyzické zdatnosti a obratnosti oceňovat i zdatnost duševní.
          Dávejte přednost kvalitě, před množstvím a rychlostí vykonané práce. Perfekcionismus má i svou pozitivní stránku. Nenuťte děti ani sebe práci odbývat a smiřovat se s druhořadostí. I ti, kdo nemají na špičkový výkon, by měli mít možnost dělat něco smysluplného a pracovat, jak nejlépe umí.
          Neorientujte děti na výkon, ale na radost z objevování, poznávání a dobře vykonané práce. Dobrý výkon se pak pravděpodobně dostaví sám, jako vedlejší efekt.

Dejte dětem (žákům, studentům) vědět, že nejste dokonalí a že takoví nebyli ani nejvýznamnější představitelé jakéhokoli oboru. Seznamte je s životopisy osobností vědy, techniky, umění. Ukažte jim, co zajímavého v různých oborech už bylo objeveno nebo vytvořeno a co asi ještě na objevení čeká. Naučte je kriticky myslet, ale rozvíjejte také jejich fantazii a odvahu tvořit.
          Snad všechny malé děti jsou činorodé a zvídavé. Podchytíte-li je včas a nepřipraví-li je chronické neúspěchy a příliš kritické a autoritářské vedení o sebedůvěru, zvýší se počet žáků, kteří budou ve vašich hodinách se zájmem pracovat. A budou mít zájem se vzdělávat i poté, co školu opustí.


Literatura, spojující vysokou odbornou kvalitu, srozumitelnost, použitelnost pro praxi a čtivost:

          Robert Fisher: Učíme děti myslet a učit se. Portál 1995
          Jana Marie Havigerová: Pět pohledů na nadání. Grada 2011
          Jana Marie Havigerová: Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku. Grada 2013
          Erika Landau: Odvaha k nadání. Akropolis 2007
          Jolana Laznibatová: Nadané dieťa. IRIS Bratislava 2001 (4.vydání 2012)
          Jolana Laznibatová: Nadaný žiak. IRIS Bratislava 2012
          E.A.Sherwoodová, R.A.Williams, R.E.Rockwell: Od báboviček k magnetům. Portál 1996


Webové stránky:

          www.talent-nadani.cz

          www.centrumfilip.cz

          www.newtoncenter.cz

          www.zsctyrlistek.cz

          www.prf.upol.cz/prace-s-talenty

          www.badatel.upol.cz

          www.objevitelske-soboty.cz

          www.zlatyorisek.cz

          www.smnd.sk

          www.talentcentrebudapest.eu

          www.juditpolgar.com

          www.echa2016.info

          www.worldgifted2015.com

          www.icieconference.netZačátek článku    Titulní stránka