Vhled

Text mezi modrými pruhy.

Z D E N Ě K  N E U B A U E R  -  S E Z N A M  P R A C Í
Obsah :

I. Z oboru molekulární biologie a genetiky :

I.A Články
I.B Skripta


II. Z oboru biologie a přírodních věd z obecnějšího hlediska :

II.A Články
II.B Skripta
II.C Knižní publikace
II.D Předmluvy nebo doslovy ke knihám


III. Z oboru filosofie a epistemologie :

III.A Stati, studie, eseje
III.B Dialogy
III.C Knižní publikace
III.D Předmluvy nebo doslovy ke knihám
III.E Lektorské posudky
III.F Překlady
III.G Recenze
III.H Rozhlasové relace
III.I Filmy
III.J Inedita
III.K Publikované obsahy přednášek


IV. Z oboru řízení a programování :

IV.A Články
IV.B Programové systémy


I. Z oboru molekulární biologie a genetiky :


I.A Články

Neubauer: Vtip genetické mapy. Vesmír (1965) 44:70.

Neubauer, Závada: The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. Biochem. Biophys. Res. Comms. (1965) 20:1.

Závada, Fikotová, Koutecká, Neubauer, Rašková: The capacity of the bacterial host for the reproduction of the RNA phage f2. II. Its UV-sensitivity in 5-BU labeled host and the effect of the thymineless death. Biochem. Biophys. Res. Comm. (1966) 22:480

Neubauer: A brief consideration on the meaning of the lysogenic conversion. Nature (1967) 213:1263

Neubauer, Závada: The Relation between the RNA phage and the Chromosome of its host. IX. International Congress for Microbiology, Moscow 1966, p. 471.

Liebl, Neubauer, Bejšovcová, Strnadová: Microbial ribosomes with enzymes and model systems. IX.International Congress for Microbiology, Moscow 1966., p. 11

Neubauer: A model concerning the early functions in lambda bacteriophage. Lysogeny Workshop Sorrento 1968 - Phage Information Service.

Calef, Neubauer: Immunity regulation in defective lysogens. Lysogeny Workshop Sorrento 1968 - Phage Information Service.

Calef, Neubauer: Active and inactive states of the cI gene in some lambda defective phages. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol. 1968, XXXIII:765.

Calef, Neubauer: Active-inactive phase variation in cI gene of lambda prophage. Symposium on Modern Genetics; Hong-Kong 1968, p. 211.

Oppenheim, Neubauer, Calef, Antirepressor: A new element in genetical regulation. Nature (1970) 226:31

Neubauer, Calef: Imunity phase-shift in defective lysogenes. J. Mol. Biol. (1970) 51:1-13.

Neubauer: Prophage deletions selected by heat induction of bacteria lysogenic for lambda int6cI857. Virology (1970) 42:225.

Závada, Neubauer: Lysogenie - profág jako episom. Zprávy z epidemiologie a mikrobiologie. (1971) 13:23.

Calef, Avitabile, Marchelli, Neubauer, Soller: The Genetics of the Anti-Immune phenotype of defective lambda lysogens. The Lambda Symposium. Cold Spring Harbor Press 1971, p. 619.

Neubauer: Prophage mutants unable to kill the host upon induction. IX. výroč. sjezd čsl. spol. mikrobiol., Smokovec 1971

Neubauer: Regulace regulátorových genů v systému ranných funkcí profága Lambda. Acta hygienica, epidemiol. et microbiol., Příloha č. X, p. 1. Praha 1971.

Neubauer, Závada: Bakteriofág lambda jako nástroj genetické a regulační analysy. Bulletin čsl. spol. mikrobiol. (1972) 12:2, pp. 20-23.

Špelina, Neubauer: Role cIII produktu a antiimmunity při zygotické indukci profága lambda. X. výroční sjezd čsl. spol. mikrobiol., Brno 1972, p. 1-45.

Koutecká, Neubauer: Stadium variability lysogenních kmenů přižívajících tepelnou indukci. Ibid., p. 146.

Závada, Neubauer: Bakteriofág jako modelový systém. Ibid., pp. 117-136.

Hampacherová, Koutecká, Neubauer: Two repressors in bacteriophage lambda. Molec. gen. Genetics (1973) 120:133-137.

Hampacherová, Koutecká, Neubauer: Two repressors of bacteriophage lambda: Immunity and Anti-immunity. Folia microb. (1973) 18:187.

Špelina, Neubauer: The role of the cIII product and antiimmunity in the zygotic induction of lambda. Folia microb. (1973) 18:187.

Závada, Neubauer, Koutecká, Krekulová, Špelina, Hampacherová, Vihanová, Virové funkce v lysogenním systému a jejich regulace. Zpráva o výsledcích dosažených při řešení dílčího úkolu V-3-2-9, Praha 1973.

Vihanová, Neubauer: Phage and prophage decision in defective Lambda lysogens: the role of cII product. Molec. gen. Genet. (1973) 122:367.

Špelina, Neubauer, Závada, The role of cIII product and anti-immunity in zygotic induction of bacteriophage lambda. Molec. gen. Genet. (1973) 123:355.

Koutecká, Ciryn, Neubauer: Phenotype variability in a lysogen carrying a heat inducible prophage lambda. Molec. gen. Genet. (1973) 125:359.

Calef, Avitabile, del Giudice, Marchelli, Menna, Neubauer, Soller: The Genetics of the Anti-immune Phenotype of defective Lambda Lysogens. The Bacteriophace Lambda, A. D. Hershey ed., Cold Spring Harbor Lab., New York 197l, pp. 609-620.

Neubauer, Koutecká, Alternující regulační obvody a diferenciace buněčných populací. Biol. Listy (1974) 39:57-61.

Vihanová, Neubauer: Odstranění a obnovení imunity po UV ozáření lysogenů a role cII produktu. 11. výr. sjezd Čsl. spol. mikrobiol. (1974), p. 187.

Koutecká, Neubauer: Řízené genové aktivity - vymezení pojmů. Biol. Listy (1974) 39:116.

Neubauer: Sdružená resistence na antibiotika a její teoretický význam. Bulletin Čs. společnosti mikrobiol. při ČSAV, 19-27 (1973).

Cirýn, Koutecká, Neubauer: Non-mutational hereditary changes of prophage lambda gene activity in non-defective lysogens. Folia microbiol. 20 (l), p. 94-95, 1975.

Vihanová, Neubauer: Differentiation in UV irradiated bacteria lysogenic for a defective prophage and the role of the cII gene in this process. Folia microbiol. 20 (1), p.95 (1975)

Neubauer, Bendová, Benda: An Attempt to describe regulation of lambda bacteriophage by means of situation calculus. Folia microbiol. 20 (1), pp. 95-96. 1975.

Neubauer: Jak se aktinomycin D váže na DNA. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. 1975, č. 2, pp. 11-12.

Neubauer: Indukované mutace - schopnost mikroorganismu regulovat změnu a předávání informace vzhledem k prostředí. Biol. Listy 40:146-149,(1975).

Neubauer, Koutecká: Several equilibrium states of prophage gene activity in lambda lysogens. Biology of temperate bacteriophage 5:68 (1975).

Neubauer: Virus dětské obrny jako model regulace na úrovni postsynthetické změny genových produktů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. č. 4, pp. 19-22 (1975).

Neubauer, Koutecká: Regulace temperovaného bakteriofága (Úvaha nad souč. stavem vědomostí) "Nové poznatky v genetice" (Závěry přednášek IV. konference Genet. sekce Biol. spol., Brno) 1976, pp. 66-67.

Černá, Koutecká, Neubauer: Uspořádání genomu fága lambda v bakt. buňce souvisí s dědičnou regulační fásí lysogenního systému. XIII. sjezd Čsl. spol. mikrobiol., Zlín 1977, 267, str. 260.

Koutecká, Černá, Neubauer, Doskočil: Phase variation concerning the regulation of phage expression in non-defective lambda lysogens: The involvment of prophage-derived plasmids and the shifts in their oligomerization. Molec. Gen. Genetics, 158, 313-323, 1978.

Neubauer: Viking: Kritika existence marťanských mikroorganismů. Bull. Čsl. spol. mikrobiol. (1978) Vol. 19, pp. 10-12.

Neubauer: Soumrak areobiologie: Pozitivní výsledky biol. testů a nepřítomnosti organických sloučenin na Marsu. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. (1978) Vol. 19(2), pp. 20-22.

Neubauer: O theorii disipativních struktur. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. (1978) Vol. 19(1), pp. 15-16.

Neubauer: Koutecká, Orientace bakterií v prostoru a jejich aktivní vztah k prostředí. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. (1978), 19(3) pp. 9-15.

Neubauer: Změny genomu jako biologický proces. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. (1978)19(4), p. 14-19.

Neubauer, Krekulová, Koutecká: Diferenciace a variabilita mnohobuněčných bakt. systémů. Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. (1979) Vol. 20(6), pp. 2-7 (1980).

Koutecká, Krekulová, Neubauer: Analysa regulačních pochodů při diferenciaci bakteriálních populací. Závěrečná zpráva dílčího úkolu V-2-6/5; 1981.

Neubauer, Krekulová, Koutecká: K biologii bakteriálních kolonií druhu Serratia marcescens Bulletin Čsl. spol. mikrobiol. Vol. 22(1), pp. 2-5 (1981).

Neubauer, Koutecká, Krekulová: Proměnlivost a dědičnost vzhledu bakteriálních kolonií. Vesmír 61/5 pp.151-153 (1982)

Neubauer: Redukcionismus v biochemii. Vesmír 70 (4) 191-192 (1991) + SciPhi 1:25-29 (1991) **Petr (96)

Neubauer: Estetika v biochemii. Vesmír 70 (5) 268-269 (1991) + SciPhi 1:30-34 (1991) (pod názvem Estetika v biologii);I.B Skripta

Neubauer, Závada: Molekulární genetika. (skripta) Malé mikromol. monografie. Ústav makromol. chemie ČSAV Praha 1972 sv. 9.II. Z oboru biologie a přírodních věd z obecnějšího hlediska :


Zkratky běžných odkazů :

SciPhi - Scientia & Philosophia - interní sborník pro potřeby učitelů a studentů kateder základů vzdělanosti UK; Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva JůzováII.A Články :

Neubauer: Kybernetické problémy biologie (K otázce dědičnosti získaných vlastností). SOFSEM '85 - XII/II pp. 307-340, ÚVT ÚJEP Brno, Jednota ČMF, Brno 1985

Neubauer: Jazyková teorie genetické informace. Moderní matematika v přírodních vědách, Alšovice 1985, pp. 2-36, ZP ČSVTS při FGÚ ČSAV 1985

Neubauer, Kůrka: Mathematical models of Morfogenesis, Rivista di Biologia - Biology Forum 82 (1989) pp. 132-133

Neubauer: Za kreacionismus a vitalismus. In: Hledání společného jazyka - Sborník ze symposia, které se konalo v Chlumu u Třeboně ve dnech 8.-13.10.1988 organizovaného MBÚ ČSAV a VTS při OAM MBÚ uspořádal Ivan Šetlík, vyd. SVI Fgú ČSAV Praha 1990, pp.138-147

Neubauer: doprovodný text k článku Františka Vyskočila: Neurony, synapse a iontové kanály I. Vesmír 69/8 pp.432-433 (1990)

Neubauer: Pravda a krása. Vesmír 69/9 (1990) 497-8

Neubauer: Stará a nová aliance, neboli Bible, Linné a Darwin. Vesmír 70/2 96-97 (1991) **Petr (96

) Neubauer: Vrah nebo oběť- (K případu biologa Paula Kammerera) Vesmír 70/1 (1991) p.50

Neubauer: Panacea a přírodní zákony. Vesmír 70 (3) p.166 (1991)

Neubauer: K dědičnosti získaných vlastností Vesmír 70/3:411 (1991)

Neubauer: Sulle forme viventi e mentali - On living and mental forms. Documents, Biology Forum - Rivista di Biologia 84(2):203-207, 283-287 (1991)

Neubauer: Jakobson contra Jacob - Parisian conversations on structuralism. Biology Forum - Rivista di Biologia 84(4):501-507 (1991) - Documents italský překlad: Jakobson contra Jacob - Dalle conversazioni parigine sullo strutturalismo) Rivista di Biologia 84(5) [6 p.] (1991) - Dal mondo biologico - il commento trimestrale.

Neubauer: Viry a víry. Filosofické a metodologické problémy vzniku, sebeudržování a reprodukce biologických individuí se zaměřením na buňky jako representanta biologických objektů. ed. J.Stachová, Filos.ústav ČSAV Pha pp.23-28 (1991)

L.Bělka, Z.Neubauer: Fénix vědeckého kreacionismu: Vesmír 12/70:671-3 (1991) - průvodní poznámka k článku

Neubauer: Viry a víry. SciPhi 2:19-22 (květen 1991), + Vesmír 71(3):158-163 březen (1992)

L.Bělka, Z.Neubauer: Kreacionismus jako karikatura vědy - Zesílí nápor antiscientismu- Vesmír 5/71:283-285 (1992) Z.Neubauer: The Tao of biology. (Summary): Acts of the The Twelfth international Transpersonal Conference Science, Spirituality and the Global Crisis: Toward a World with a Future. Prague, Czechoslovakia June 25-25 1992.

Z.Neubauer: The Tao of biology. Výzk. zpráva CTS-93-07 May, 1993

Neubauer: TAO biologie. In: Na vlnách změn - přednášky z 12. mezinárodní transpersonální konference. Radost Pha 1992 ISBN 80-85189-13-5 pp.73-91. (zcela přepracovaný text). **Z.Rieger (94)

Naubauer: Žirafa jako noční můra aneb co k tomu Brehm- Vesmír 74(7):405-406 (1995)

Neubauer: Esse objectivum - esse intentionale - Cestou k fenomenologické biologii. In: Ke stému výročí Adolfa Portmanna (*1897 +1982) SciPhi 7-8, 8:113-160 ISBN 80-7111-025-6, 80-86099-06-7 (1997)

Neubauer: The Map is Not the Territory or The Purpose of Objective Reality. In: Workshop papers: Is There a Purpose in Nature- or How to Navigate Between the Scylla of Mechanism and Charybdis of Teleology. - An associated project of Forum 2000, Prague March 22-25, 1998. I.M.Havel ed., CTS - Center of Theoretical Studies, Prague 1998 122p. http://www.cts.cuni.cz; pp.71-77 + discussion: pp. 77-80II.B Skripta

Neubauer: Základy biologického myšlení. Odevzdáno pro SciPhi. Dosud vyšlo:
část 1-5: 1, únor 1991, pp.2-24
část 6-8: 2, květen 1991, pp.1-19
část 9-10: 3, říjen 1991, pp.1-29
část 11-12: 4, červen 1992, pp.1-25II.C Knižní publikace :

Neubauer: Kybernetické problémy přírodovědy. ZP ČSVTS při Fgú ČSAV, Praha 1984
Neubauer: Střetnutí paradigmat v současné biologii, ČSTVS při Fgú ČSAV, Praha 1985 261p
Neubauer, Fiala: Implikátní a explikátní řád živé skutečnosti, ZP ČSVTS při Fgú ČSAV, Praha 1986 277p

Triptych z Geometrie živého - Sborník přednášek Bechyně 26.-30.září 1988. ZP ČSVTS při Fgú ČSAV, Praha 1989 (reedice nakl. DOPORUČENÁ ČETBA, Praha 1991, edice TAROT, sv XVIII) 315p

Neubauer: Zachraňte jevy aneb Chvála bláznovství. pp. 3-34 **Petr (96) + výtah: GEMMA 1:2-3 (1994)
Neubauer: O strukturalistickém hnutí v biologii. pp. 43-78 **Petr (96)
Neubauer: Pojem morfogenetického pole. pp. 191-234 **Petr (96) **Petr (96)

Tento triptych, pod zastřešujícím názvem O POVAZE TVARU A UTVÁŘENÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, jsem podal jako svou habilitační práci.

Videozáznam habilitační přednášky na toto téma, "The Nature of Living Forms", pronesené v angličtině před VR 3 LF UK uložen PCP LF UK Praha 3 1990 VHS.

II.D Předmluvy nebo doslovy ke knihám

Neubauer: Hledání ztraceného genu cestou biologické hermeneutiky. In: Anton Markoš: Tajemství hladiny. Hermeneutika živého. Edice Medusa 11. svazek Vesmír Praha 2000 ISBN 80-85977-32-X 366p, pp.9-31III. Z oboru filosofie a epistemologie :

Zkratky běžných odkazů :

B&S = Neubauer: Bytí a subjektivita - ricoeurovské eseje, EE sv. 228, Praha 1986.

CESTA = Cesta za smyslem bytí a poznání. Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy. ZP ČSVTS při VPZVÚ, Praha 1988.

D&N = Neubauer: Deus et natura (Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity), EE sv.56 (1979) a sv.92 (1980), NCM 1980

EE = Edice EXPEDICE, Praha vyd. V. Havel, od 1979 I.M.Havel, podepisovala O.Havlová.

FČ = Filosofický Časopis

INA = Il nuovo Areopago (CSEO - Bologna)

IU = Obnova ideje university. Edit. J.Fiala. Univerzita Karlova, Karolinum Pha 1993 196p ISBN 80-7066-785-9 přepracováno pro anglické vydání

RU = Rethinking University - A collection of texts on the Idea of university, with reference to the present time. Asembled and edited by Jiří Fiala. KAROLINUM - Charles Univ. Press Prague, The Czech Republic ISBN 80-7066-971-3 213p, pp.131-186 1994

KS = Kritický Sborník, [=čtvrtletní revue pro literaturu, kulturu a filosofii] Praha ISSN 0862-819X MIČ 46 782

LS = Nezávislá edice autorisovaných textů přednášek, Hradec Králové

NCM = Nové Cesty Myšlení, edice (Platonské) Akademie, vyd. Radim Palouš, Praha

NE = La Nuova Europa. Rivista internazionale di cultura. Matriona, Milano

PARAF - (PARalelní Akta Filozofie),filos.časopis vyd.V.Bendou,Pha

SPEKTRUM - (=časopis poro literaturu a filosofii) reedited INDEX ON CENSORSHIP London 1981

SciPhi - Scientia & Philosophia - interní sborník pro potřeby učitelů a studentů kateder základů vzdělanosti UK; Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová

SVP = Od Smyslu Vědeckého Poznání k vědě jako poznávání smyslu. EE 1979.

TT = Teologické Texty

Novalis = Zeitschrift für spirituelles Denken. ISSN 1420-3235, Schaffhausen

(Některé práce byly publikovány pod pseudonymem Sidonius, jednou jsem uváděn pouze jako Zdeněk)III.A Stati, studie, eseje (+ = reedice, nepočítaje knižní)

Neubauer: Zamyšlení nad vědou a filosofií, rigorosní práce (1971). Přepracováno pro SVP pp.5-98, CESTA pp. 1-71.

Neubauer: Mythos a symbol: pověst o Golemovi (1975), přepracováno pro SVP pp.100-127; # reedice 1998: Golem in: Golem a jiná vyprávění... pp.43-63 viz Knižní publikace IIIA.

Neubauer: Chiliasmus a eschatologie (1972). SPEKTRUM 2 pp.32-45 (1978), přepracováno pro SVP pp.128-140; + redigováno na vyžádání pro FČ XXXIX(6):1001-8 (1991)

Neubauer: Slavnost, hra, subjektivita - pocta k výročí L.Klímy, in: SPEKTRUM 3 pp.167-189 (1978). + in D&N, EE sv.92 (1980) pod názvem Bůh, hra, subjektivita - pocta Ladislavu Klímovi, + Svědectví 16(62):289-195, Paříž (ed.P.Tigrid) + Zkráceně: Pocta Ladislavu Klímovi RESPEKT 4(14):22-23 (1993), + v reedici D&N Sus liberans, Malvern 1999 pp.145-159.

Neubauer: Pojetí vědy a skutečnosti z hlediska teorie informace a z hlediska zobecněné termodynamiky (1979)

Neubauer: Filosofie jako svědectví o zjevení bytí v symbolu. Cesty myšlení (filosofický sborník), NCM pp. 69-101 (1979)

Neubauer: Víra a zázraky. In: D&N, pp. 23-71 (1980) + v reedici D&N Sus liberans, Malvern 1999 pp.29-81.

Neubauer: Pouť na Turzovku (Studie mariologická). In: D&N, pp. 72-86 (1980); + přepracováno pro monografii TURZOVKA - Lurdy v srdci Evropy. nakl. GEMMA89 1991 (cf.IIIC) + v reedici D&N Sus liberans, Malvern 1999 pp.83-99.

Neubauer: Tractatus de peccato originali (O dědičném hříchu). In: Polemos dv. 1 (filos.sbrník) Pha červen 1979 pp.15-35 vč. násl.); D&N, pp. 87-123 (1980) + v reedici D&N Sus liberans, Malvern 1999 pp.101-144.

Neubauer: De opinione Rahneriana cum adnotationibus criticis (K rozboru Karla Rahnera). In: D&N, pp. 124-127 (1980)

Neubauer: Il cammino della filosofia. In: Le vie del pensiero (I "nuovi" filosofi di Praga) CSEO outprints 6, pp. 34-71 Bologna 1980

Neubauer: Co je to smysl- In: Smysl smyslu, NCM (1980), + přetištěno: EE sv.194, Edice Svíce (P.Bratinka,1982) pp. 84-157 (1984).

Němec, Neubauer: Diskuse o smyslu. Ibid. pp. 245-310

Neubauer: Co je filosofie- Studie (Křesťanská akademie v Římě) č. 70 (1980) str. 326-354 + přetisknuto do REFF (revue filozofické fakulty Brno, I/1- Příloha pp.XXI-XXVI, Studentský klub FFMU (1991)

Sidonius: Il nuovo Areopago (součást Simposio sul nuovo Areopago pořádaném Pl.Akademií 1981), INA 1/1 pp. 162-167 (1982) český originál: Nový Areopág (knižní publikace - viz III.C)

Neubauer: Eredita greca e novita cristiana. INA 1/1 pp. 79-102 (1982) český originál: Nový Areopág (knižní publikace - viz III.C)

Neubauer: Dopo il crollo di tutte le certezze. INA 3/7 pp. 80-95 (1983)

Neubauer: K Ricoeurově krizi subjektu. KS 3/1 (1983), přepracováno pro B&S pp.19-25 a CESTA pp.103-113

Neubauer: Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu, původně publikováno v KS 3/3 (1983), přepracováno pro B&S pp.26-28 a CESTA, pp. 114-127).

(Neubauer:) Svatojánský výlet III. Zdeněk: Philosophisches Opfer. In: Laudatio R. P. (Radimu Paloušovi k šedesátinám) EE sv.196 I.III, pp.68-238 Praha 1984 330p, [samostatně viz IIIC NCM (1985)]

Neubauer: Duch v křesťanské tradici. In: Polis a religio - gratulační septet k sedmdesátinám Josefa Zvěřiny, red. Gaud Weber (=R.Palouš,H.Weberová) NCM pp. 5-69 (1983)

Neubauer: Krise neosobnosti a krise objektivity jako ontologický problém. Rozmluvy (Filozoficko/literární revue, Londýn) I/1 pp.92-101 (1983); + převzato do sborníku Přirozený svět jako politický problém (Eseje o člověku pozdní doby), sestavil V.Havel, EE sv.188 (1984)

Neubauer: L'eclisse di un modello di scienza. INA 4/12 1984, pp. 48-71

Neubauer: Metafora jako ontologický symbol KS 4/4 (1984), přepracováno pro B&S pp.59-83 a CESTA pp.128-143.

Neubauer: O povaze bytí. Hostina, EE sv. 209 (1985) redigováno pro CESTA, pp. 144-167; + knižní, paperbackové vydání: HOSTINA - filozofický sborník. Památce Jana Patočky, Sixty-Eight Publishers Corp., Toronto Canada 1989, Václav Havel ed., pp.99-126 ISBN 0 88781-207-4

Neubauer: Obrana spekulace. PARAF 2, pp. 4-17 (1985)

Neubauer: Dvě přízemní meditace. KS 5/3 pp. 1-11 (1985)

Neubauer: Filosofie víry. B&S pp.84-112 + přepracováno pro PARAF 4, pp. 29-44 (1986)

Neubauer: O řeči, zjevení a ontologii (rozhovor s P. Ricoeurem) B&S pp. 113-148 (1986)n reedice: Nový Areopág (knižní publikace - viz III.C)

Neubauer: Faustova tajemná milenka (K Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením). Sborník k 50. V. Havla, Faustování s Havlem, NCM pp. 135-196 (1986), + vyšlo též: EE sv. 232, Praha 1986 (viz též III C [ARCHA Zlín 39s 1991] rok v tiráži neuveden], + v zkrácené podobě: Divadelní revue Primus 3:3-14 (1992) + anglický překlad přijat pro CCEJ N.Y.

Neubauer: Náboženství z kybernetického hlediska. VENKOV (1986)

Neubauer: O světě za okrajem. In: Výzkum a praktické využití biolokace, II. díl, ČSVTS FEL, pp. 51-58, Praha 1987

Neubauer: Tříkrálové souvislosti. LS 1987

Neubauer: Kalich a kříž - o symbolice novověkého schizmatu. Střední Evropa IV pp. 59-67 (1988), redigováno pro Souvislosti: Kalich versus kříž. - Nezávislé úvahy o symbolice novověkého schizmatu. Souvislosti 1/4 (1990)

Neubauer: Fuchsův omyl o Neubauerovi. PARAF 8, pp. 88-98 (1988)

Neubauer: Tajemství svatého Grálu. VENKOV, 1988

Neubauer: Svatý Grál. VENKOV 1988

Neubauer: Merlin. VENKOV 1988 (vyžádáno pro KS 1991)

Neubauer: Svatý Grál: moderní podoba mythu. VENKOV 1989

Neubauer: Mistr Vyšebrodského oltáře LS 1989

Neubauer: Vyšebrodský oltář a magický čtverec LS 1989

Neubauer: O základech astrologie. VENKOV (1988) + přepracováno a zkráceno pro ATD - týdeník klubu 1989, I/9, a T92 XXXV:5/6:26-27 (Léto 1992)

Neubauer: Kosmopolitický manifest. Vesmír 69/4 1990, p. 228

Neubauer: O smyslu Kruhu nezávislé inteligence. Vesmír 69/4 1990, p. 13

Neubauer, Piťha: O pokladu v srdci Evropy - Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů vyšebrodského oltáře postupně vydáváno v časopise CESTA - nábožensko filosofická revue, UNITARIA, Pha.

1.část: Preludium, 3 (22-31) 1990
2.část: O vyjadřovacích prostředcích, 4 (20-29) 1991
3.část: A. Výklad první trojice: Narození
Výklad prvního obrazu - Zvěstování 5 (14-22) 1991
Výklad druhého (Narození) a třetího (Klanění) obrazu 6 (16-27) 1991
A. Výklad druhé trojice: Utrpení
Výklad čtvrtého obrazu - Getsemany 7 (14-19) 1992
Výklad pátého obrazu - Ukřižování 8 (---) 1992


Neubauer: O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii. In: Jednota měkkého a tvrdého stylu - (Sborník k padesátinám Ivana M.Havla, NCM), pp. 85-182 (1988); přepracováno pro CESTA pp. 170-211; +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ přeloženo: On Hard and Soft Style in Philosophy. In: Good-bye, © Samizdat - Twenty years of Czechoslovak Underground Writing. ed. M.Goetz-Stankiewicz North Western Univ Press Evanston, Illinois (1992)

Neubauer: Souběžné zpracování informace nebo kolmé rozměry pravdy- [DISKUSE - K článku B.Raušenbacha: Věda a vzdělání, Vesmír 69 p.224 1990.] Vesmír 69/12 p. 685 (1990)

Neubauer: Místo člověka v kosmu neboli o Antropickém principu. Kontext - časopis pro rodinnou terapii 1:19-24 (1991)

Neubauer: Pád totality a konec vědeckého světonázoru. Přítomnost II(3) 8-9 (1991) + SciPhi 1:81-85 (1991)

+ přeloženo: La caduta del totalitarismo. NE 1(2):81-89 (1992)

Neubauer: Mythus. Prostor IV/15:39-56 (březen 1991) + in: Člověk a náboženství. Sborníky KA Pha 1991 pp.41-67; N.Savický ml (92b). Neděle, 22.srpna 92

Neubauer: Universita a vzdělanost. Přítomnost II(5) 18-19 (1991)

Neubauer: Pluralismus, svoboda, demokracie jako ontologické principy.
+ přeloženo do italštiny: Pluralismo, liberta, democrazia INA 9/2(34) 1990, pp. 24-42 + přeloženo do angličtiny: Pluralism, Freedom and Democracy as Ontological Principles. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiwicz. Camden House Columbia 1993 ISBN 1-879751-68-2, 148p, pp.55-75
Přepracováno a rozšířeno o Addendum:
Neubauer: Pluralita, svoboda, demokracie z hlediska "ontologie stvoření" Prostor VII/26:71-84 (zima 1993)

Svobodová, Neubauer: Hvězdy, nechte si okénko! Vesmír 70 (5) 295 (1991)

Neubauer: Pluralita světů a jednota vědění - o universitě, přírodovědě a evoluci. Center for Theoretical Study, Charles university, Prague - výzkumná zpráva CTS-91-03, 14 str., + KS 4/1991 + IU pp.131-155; angl. překlad: Education and the Idea of the University RU pp.131-143

Neubauer: Vyprávění o svatém Grálu. Souvislosti II(3):34-51 (1991) # reedice 1998: Pojednání a vyprávění o svatém Grálu pp.9-40 in: viz Knižní publikace IIIA. + přeloženo: La cerca del Graal (Il mito eterno nella cultura celtica) NE 1(5):67-85 (1992)

Neubauer: Faust mysterious mistress - on the archetypal meaning of Havel's play Temptation; summary for the conference: Don Juan and Faust in 20. century.

Neubauer: Psychiatrie na rozcestí - účast na diskusi Hoschl/Blažek. Přítomnost 9/1991, p.30

Neubauer Z., Svobodová M: Vanutí vodnářského věku. GEMMA 5/91 pp.1-2

Neubauer: Idea vzdělanosti ve vztahu k ideji university. SciPhi 1:69-80 (1991) + IU pp.118-130 angl. překlad: Natural Sciences and the Idea of the University RU pp.144-170

Neubauer: Gaia - návrat bohyně.Vesmír 71/1:32-33 (1992) **Petr (96)

Neubauer: Co je to scientismus a proč jsem proti- Vesmír 71(3):169 (1992) - diskuse.

Svobodová, Neubauer: Science, spirituality and the global crisis: toward a world with a future. T92 35 (2/404):26-27 (1992).

Neubauer: Bateson známý neznámý. Kontext VIII-1-1992 pp.28-30

Neubauer: Biologická kosmologie Gregory Batesona (přetištěno z Neubauer, Fiala: Implikátní a explikátní řád živé skutečnosti ZP ČSVTS při Fgú ČSAV, Praha 1986 - srv. II.C) Kontext VIII-1-1992 pp.31-51, VIII-2-1992, pp.40-53.

Svobodová M, Neubauer Z: Věda, spiritualita a globální krize - vstříc světu s budoucností. Úvodní článek mimořádného čísla Gemmy k 12.svět. transpers. konferenci, GEMMA - mimořádné číslo pp.1-2 (1992)

Neubauer Z.: Karl H.Pribram - holografický model mozku. GEMMA - mimořádné číslo pp.16-18 (1992)

Komárek S., Neubauer Z.: Rádl a vývojové teorie. (Příspěvek do souboru statí Rádl redivivus) Přítomnost 4/1992, pp.22-23; reedited in: S.Komárek, Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995 ISBN 08-85977-02-8 267p, p.46-47

Neubauer Z.: Dogma a karma (Úvodní článek k diskusi o reinkarnaci) GEMMA 3/1992, pp.3-4

Neubauer Z.: Neproslovený proslov Vita nostra, 3.LF UK léto'1992, pp.76-77

Neubauer: O houbách. - Meditace lesní či autobiologická. Center for Theoretical Study, Charles university, Prague - CTS-92-07, May 18-07 8 str.; + přepracováno pro KS XII(2):19-23 (1992) reedice LAUDATIO Z.N. - Sborník k padesátinám Zdeňka Neubauera, ed. J. Dočkálková CTS Praha 1992. pp.110-117

Neubauer: Změny "paradigmatu". PROSTOR V/20 (1992) pp.79-85 (Stati a úvahy)

Neubauer: O filosofii, rétorice a sigetice aneb O přirozeném pojetí pravdy. Česká mysl XLII 1-2 pp.14-29 (1992)

Neubauer: O roli mýtů a symbolů ve vědeckém poznání. in: SYMBOL v lidském vnímání myšlení a vyjadřování. FÚ ČSAV, 1992 Pha, edit. J.Stachová. ISBN 80-7007-033-1, 302 p., pp.37-45

Neubauer Z., Cílek V.: Magická Praha. PROSTOR VI/22:55-63 (1992) (redakce, k textu: Tureček: Paranoidní přírodověda- Vesmír 71/12 (1992)

Neubauer Z. Neuentdeckung der Natur als Herausforderung an philosophisches Seinsverständnis. In: Europa als Herausforederung an die Philosophie. Vorträge und Beiträge der Politischen Akademie der Konrad-Adenauer Stiftung e.V. Heft 23 pp.38-40 Weigert, Gaugel Köllen (1992)

Neubauer Z. Poručíme větru dešti. Vesmír 72/1 (1993):48-49

Neubauer Z. Popperovské medailonky. Vesmír 72/2 (1993):105-108 **Petr (96)

Neubauer Z. Vzhled a vhled - k ontologickým předpokladům intuice. , zkrácená verze textu pro sborník Intuice ve vědě a filosofii (z mnohooborového semináře 3.listopadu 1992). + FÚ AVČR Pha 1993 pp.34-42 Stachová & Nosek eds. ISBN 80-7007-043-9 308p. + zkrác. verze: Iniciály - sešity nezavedené literatury IV(31) 1993 pp.24-26

Neubauer: Noční rozhovor s Nikodémem - o duchovním rozměru skutečnosti a transpersonální psychologii. Souvislosti 2(16):39-47 (1993) + reedited: Unitář (Hradec Králové I(leden):3-11 1994

Neubauer: Conditio humana - conditio universi aneb Roztodivné rozvažování nad váhou, počítačem a opičkou. HOST z března na duben '93, téma: humanologie, pp.55-73 1993

Komárek, Neubauer: Lejzr a smrž. TVAR 25:1-3 (1993), reedited in S. Komárek: Sto esejů o přírodě a společnosti - Doudlebia a jiné fenomény. Edice MEDUSA 1.sv. Vesmír 1995 ISBN 08-85977-02-8 267p, [HG]

Neubauer: Když se mění paradigma aneb O jednotě vědecké zkušenosti. KS 13(2):25-33 (1993)

Neubauer: Věda a mystika neboli o novém žánru. Vesmír 72(10):586-589 (1993)

Neubauer: O posvátnosti místa - genius loci. In: O posvátnu - sborník příspěvků kolokvia pořádaného KA Praha a odd. religionistiky katedry FF UK ve dnech 26-27.I. Sborníky České křesťanské akademie 8, ČKA Pha 1993, 120p, red. H.Weberová, pp.55-73 ISBN 80-85795-01-9; # reedice 1998: O posvátnosti místa (Genius loci) in: Golem a jiná vyprávění... pp.95-101 viz Knižní publikace IIIA.

I.M.Havel and Z.Neubauer: Man Hu- - A Greeting Card to Markéta from the Post-Totalitarian Battleground. In: Literature and Politics in Central Europe: Studies in Honour of Markéta Goetz-Stankiwicz. Camden House Columbia 1993 ISBN 1-879751-68-2, 148p, pp.18-29

Neubauer: Vzdělání vědecké versus humanitní anebo o entropii a Shakespearovi. in: IU pp.152-188

Neubauer: Univerzita a idea vzdělanosti. In: Obnova ideje university. Edit. J.Fiala. Univerzita Karlova, Karolinum Pha 1993 196p ISBN 80-7066-785-9 pp.118-168 **Palouš (96)

Neubauer: Holo, eko, trans - předpony nového věku. Souvislosti 4-5(18):39-49 (1993); + přetištěno: Unitář (Hradec Králové II(únor):13-23 1994

Neubauer: Anamnésis a eschatologie (Pokus o dodtečný reparát anebo poznámky na okraj světa) In: Hegel v Čechách, na Moravě a v Americe. Sborník k životnímu jubileu Milana Sobotky, profesroa Karlovy univerzity. Dobré slovo od přátel katedra filosofie FFUK Pha 1993 Spolek přátel pp.10-13

Neubauer: Postmoderna jako renesance KS 13(4):24-31 (1993) - vyšlo 1994

Neubauer: Vozit sovy do Terama PROSTOR VII/27 (1/94):45-50 (1994)

Neubauer: Vyprávění o svatém Grálu. Unitář (Hradec Králové IV(duben):3-15 1994

Neubauer: K velikonočnímu zamyšlení A.D. MCMXCIV - vaticinatio classica conditionis postmodernae. Unitář (Hradec Králové) IV(duben):16-17 1994

Neubauer: Le mythe du Golem, tentation permanente. In: La vérité vous rendra libre! II. Les pičges d'une liberté sans transcendance. pp.77-82. Une Culture pour l'Europe, Colloque de Prague, semptembre 1993 A.C.C.E. MAME 1993 ISBN 2-7289-0633-5, 2-7289-0632-7, 363p

Neubauer: Křesťanský mýtus- Unitář (Hradec Králové I (květen):24-31 1994; Iniciály - sešity nezavedené literatury (38) 1994 pp.

Neubauer: Pravda je samozřejmě relativní, ale... (rozhovor). Stromateis - občasník farních obcí karlovarských, č.5:4-8 leden 1994

Neubauer: Konec filosofie- (Pod názvem: Kameň, iskra a mapy - otázka pre zdeňka neubauera. Rozhovor - časopis pre myšlenie I, april 1994 pp.20-28 FF UPJŠ Prešov, Nad. Pro Philosophia ed. Vl.Suvák

Neubauer: Čechy a duchovní podoba střední Evropy. Meditace I.(7):14-21, září 1994, srv. H.Salman (95) III.D

Neubauer: Nedorozumění v Třešti. Vesmír 73(9):510-511, září 1994

Neubauer: Vaticinatio classica conditionis postmodernae. PROSTOR VIII/29 (3/94):7-13 podzim 1994

Neubauer: Přímluvce postmoderny. In: Směřování české vědy, Diskusní seminář Třešť 6-7 dubna 1994 VR AV ČR Pha 1994 pp.53-60, předběžná podoba textu, který vyšel v pozdější stejnojmenné knižní publikace (cf. III.C)

Neubauer: Nebe a země - věda a mýtus. Souvislosti 3(21):48-57 (1994) předběžná podoba textu vydaného v pozdější knižní publikaci: ZN: Přímluvce postmoderny (cf. III.C)

Neubauer: Maria jako archetyp. Meditace 3(=9):14-27, listopad 1994; # reedice 1998 in: Golem a jiná vyprávění... pp.65-93 viz Knižní publikace IIIA.

Neubauer: Paul Ricoeur e Praga. Prospettiva persona (Bologna) XXVI 101(1):23-26

Neubauer: Strom a kámen - dub a skála. (Dopis redakci) Vesmír 73(12):696, prosinec 1994

Neubauer: Myslet tvar. PROSTOR VII/30 (4/94):41-50 zima 1994

Neubauer: Konfrontace: Věda XX.stol. a nový obraz světa. PROSTOR VII/30 (4/94):27-30 zima 1994

Zdeněk Neubauer: Between the Universality of Learning and the Plurality of Knowledge - The Idea of University in Transition. In: [RU=] Rethinking University - A collection of texs on the Idea of university, with reference to the present time. Asembled and edited by Jiří Fiala. KAROLINUM - Charles Univ. Press Prague, The Czech Republic ISBN 80-7066-971-3 213p, pp.131-186, 1994
Education and the Idea of the University pp.131-143
Natural Sciences and the Idea of the University pp.144-170
Scientific Literacy versus the Humanities, or On Entropy and Shakespeare pp.170-186

Sidonius: GAUDENTIA SEPTUAGINTA vel Exsultationes super Consultationes. Commentarius in CAC (Consultationes Academiae Catholicas). In: ACADEMIA COMMEMORATIONES ET CONSULTATIONES. Sborník k sedmdesátinám Radima Palouše, CTS - Dušičky L.P.1994, 125p. (S barevnou přílohou z pamětní knihy na Hrádečku.) pp.58-85

Zdeněk Neubauer: Sidonius de Sidonio: Neviditelná přítomnost Ibid. p.115

Zdeněk Neubauer: Physics and Human Thought. In: Natural Sciences and Human Thought. Zwilling (Ed.) Springer-Verl. Berlin Heidelberg 1995 228p. ISBN 3-540-57518-9, 3-387-57518-9

M.Svobodová, Z.Neubauer: Duše Čech. Gemma 10-11/94:3-5 (1994) + reedice: Baraka - časopis pro Nový Věk. 2000/11:44-45 ISSN 1211-720X + přeloženo do němčiny: Die Seele Böhmens. Novalis 9:26-29 (1996)

Neubauer: K subjektivitě bytí a fenomenologii živé skutečnosti aneb Manifest Teoretické Biologie. In: Výchova vzdělání v pozdní době - Pamětní spis k životním jubileím univ.prof. PhDr. Radima Palouše, dr.h.c. Studia paedagogica 11, PF UK Pha 1995 pp.46-53 ISSN 0862-4461 Jůza M., Jůzová E., Neubauer Z: Štít. Souvislosti 1(23):164-167 (1995) + přepracováno a přeloženo do angličtiny pro monongrafickou knižní publikaci Hommage ŕ Bosch (1997 - viz níže)

Neubauer: Vhled a vzhled neboli O intuici KS - Kritický sborník XV(1-2):63-71

Svobodova, Neubauer: Bohemia. Eurotas News - Newsletters of the ETA. 2, Spring 1955, pp.20-21

Neubauer: Kosmologický rámec astrologie. KS (Kritický sborník) XV(3):42-48

Neubauer: Vznik a znak. Vesmír 74(3):151-152, březen 1995

Neubauer: O náhodě a spontaneitě. Vesmír 74(11):646-649, listopad 1995

Svobodová, Neubauer: Co to je tvořivé ženství. Souvislosti 3(25):8-17 (1995)

Neubauer: Hlásím se řádu potulných rytířů. MANA - časopis rozšřířeného vědomí 3:33-37 Jaro 996 Pravda Jan: Mimozemšťané, vědci a média. Vesmír 75(4):227-228 Neubauer: Svět jako hra (Blázen a Kejklíř - klíčové postavy tarotu). MANA - časopis rozšířeného vědomí 4:36-41 Léto 1996

Neubauer: Jakub Böhme - René Descartes - Hieronymus Bosch - J.A.Komenský. In: Dva poutníci - Hieronymus Bosch a Jan Amos Komenský 6.9.-24.11.96, materiál k výstavě Muzea J.A.Komenského - Uh.Brod.

Neubauer: TÍS (aneb ko-laudace po drahně čtrnácti letech). 37-63. In: Sborník k padesátinám Václava Bendy. Editor: Patrik Benda Splín Praha 1996 ISBN 46-0808-166 102p.

Neubauer: Mimo dobro a zlo: Nietzschova biologická ontologe. KS podzim 1996 XVI(2):15-22

(V.Cílek, M.C.Putna, Z.Neubauer): Karlštejn jako archa záchrany aneb Král, Grál, Antikrist. Souvislosti 2-3(29):174-184 (1996)

Neubauer: Útěk do ráje aneb O virtuální realitě (Kapitolka z příštího tisíciletí) KS zima 1997 XVI(3):12-20

Neubauer: O svátosti, entropii a Shakespearovi. Vesmír 76(4):226-227, duben 1997

Neubauer: T.S.Kuhn (1923-1996) in memoriam. Vesmír 76(5):275-278, duben 1997

Michal Jůza & Zdeněk Neubauer: Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, obraz z Opočna. pp.38-45 (the Painting from Opočno "Jesus Among Doctors" (pp.71-77); Eva & Michal Jůzovi, Zdeněk Neubauer: Štít (pp.87-89) - přepracováno podle Souvislosti 1(23):164-167 (1995); In: Hommage ŕ Bosch, Nadace Hieronymus, Praha 1997, uspoř. Bohuslav Vurm, 111p

Eva & Michal Jůzovi, Zdeněk Neubauer: Štít. ibid., pp.87-89, 97-101; přepracováno podle Souvislosti 1(23):164-167 (1995)

Zdeněk Neubauer: Muže a ženu stvořil je. PROSTOR 34:63-78 (1997)

Zdeněk Neubauer: Prokopios - postmoderní ohlédnutí. Sborník Neubauer: IV, 107:-110 červenec 1997 124p

Neubauer: Corpus hermeticum scientiae LOGOS 1/2:9-20 Universalia 1997 (vyšlo 1998) ISSN 0862-7606. + reedice: viz Knižní publikace III.C: O Přírodě a přirozenosti věcí

Neubauer: Vážená paní profesorko (rozbor Boschova triptychu). Souvislosti 3-4/33-34:37-45 (1997)

Zdeněk Neubauer: Kazit mládež a zavádět jiné bohy - Rozhovor s I. Brezinou o vědě a filosofii. Reflex 45/1998 pp.64-64

Zdeněk Neubauer: Ioachim da Fiore - aneb zrození novověku Logos 1998 1/2, pp.20-29

Zdeněk Neubauer: Duchovní život v éře lehkověrnosti - chaos, pluralita, hledání- (příspěvek k anketě) Prostor 39/49:58-62 1998 (Konfrontace)

Zdeněk Neubauer: Soumrak duchovnosti. Prostor 39/49:115-118 1998 (Stati a úvahy)

Zdeněk Neubauer: Vzdušný živel jako filosofický archetyp. In: Vzduch jako jeden z živlů. V.Bratrych, M.Lupač eds., Agentura Koniklec Praha 1998 258p ISBN 80-902606-0-8, I.1 pp.16-23.

Zdeněk Neubauer: Apertis oculis - elevatis superciliis (SIDONIUS EPOPTEIA) In: Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla. Jiří Fiala & Ivan Chvatík eds, 1.1.vyd. Praha 1998 pp.362-389

Zdeněk Neubauer: Metafyzika je, když... KS XVIII(1):1-9 (Úvodní stať)

Zdeněk Neubauer: Věda proti pavědám (poznámky k některým tématům) Analogon 24/III ¦ 998 (Kulér) pp.X-XIII

Zdeněk Neubauer: Rosa a spravedlnost ¦ John Dee a Astraea aneb magický zrod novověku. Logos 1/2:48-61 1999

Zdeněk Neubauer: Magie a matematika ¦ Dee a Eukleides. Logos 1/2:81-92 1999

Zdeněk Neubauer, Frederico Diaz: Holophonic - Úvod ke katalogu Březen 1997 - Czech/English, pp.6-7 Andersen Consulting & Silicon Graphic Praha 2000

Neubauer: Dva zdroje a dvě součásti západní civilizace. In: sborník ze sympozia "Základní koncepty západní civilizace a demokracie" (Občanský Institut, Praha 1999

Zdeněk Neubauer: Universitas Tertii Aevi ¦ k ikonografii Cloningerovy typologie osobnosti. In: Cyril Höschel (k 50 tinám). Tygis sro Praha 1999, 98p, pp.64-71

Neubauer: Poušť a les aneb Dvojí pramen metafyziky. KS XVIII(2-3):85-1032 (1999)

Jiří Fiala, Zdeněk Neubauer: Pribramova holonomická vize světa. CTS-99-01, February 1999 50p.

Neubauer: Holografická abdukce Karla Pribrama a holonomní řád skutečnosti. Psyche et natura, 1:38-47 (2000)

Neubauer: A pastýři byli v krajině té... (L 2,8-20), příspěvek k anketě "Andělská navštívení" Teologický sborník 3/2000:3-37 ISSN 1211-3808 + reedice: AB (Akadamický Bulletin 2000/1 říloha II-IV TiO AV ČR ISSN 1210-9525

Neubauer: Vnímat jednotlivá teď. (Rozhovor Vlasty Marka) Baraka - časopis pro Nový Věk. 2000/11:46-53 ISSN 1211-720X

Neubauer: Bergson a Darwinismus KS XIX(2-3):106-116 (1999/2000) ISSN 0862-819X

Jan Stern: Odnaučili jsme se rozumět symbolům, proto nám začaly vládnout. Rozhovor se Zdeňkem Neubauerem pro Salon - literární přílohu Práva 222, 14. června 2001 ss.1-2III.B Dialogy :

Čtrnáct vykročení Sidonia a Sakateky. Připraveno pro nakl. SOFIS Praha 2000 Dialogy Sidonia a Sakateky (= Z.Neubauer a I.M. Havel):
Dialog o páté cestě. EE sv. 197, 1984, * převzato do NCM, 1984, a do + EE sv. 202, 1985 společně s:
Dialog o mudrování, +EE sv. 214, 1985
Dialog o otázkách, + EE sv. 220, 1986
přeloženo: "Dialogue on Questions" In: Good-bye, © Samizdat - Twenty years of Czechoslovak Underground Writing. ed. M.Goetz-Stankiewicz North Western Univ Press Evanston, Illinois (1992) pp.233-239
Další dva dialogy.+ EE Praha 1987
Dialog o snění a dialog chaotický o různi a nerůzni. NCM, Praha 1989; + EE sv. 253 1987 společně s
Dialog o různi a nerůzni.
Sidonius a Sakateka objevují Nenii


dosud nevyšly:

Tázání v poušti. (1988)
Kde jsou ty časy- - Dialog u tůně. (1989)
O Rusalce (1991)
Sidonius a Sakateka ve Švédsku.
Sidonius a Helenka (=Helena Weberová): O divadle, EE sv. 227, Praha 1986III.C Knižní publikace :


Ivan (M.Havel), Martin (Palouš) Zdeněk (Neubauer): Svatojánský výlet NCM (1985) reedice Malvern a B.Just 1999 viz Ú Neubauer: Bytí a subjektivita - ricoeurovské eseje, EE sv. 228, Praha 1986

Obsahuje: K Ricoeurově krizi subjektu. pp.19-25 Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu. pp.26-28 Metafora jako ontologický symbol pp.59-83 Filosofie víry. pp.84-112 (přepracováno pro PARAF 4, pp. 29-44, 1986) O řeči, zjevení a ontologii (rozhovor s P. Ricoeurem) pp. 113-148

Neubauer: Cesta za smyslem bytí a poznání. ZP ČSVTS při VPZVÚ, Praha 1988 216p

Neubauer: Deus et natura (Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity), EE sv.56 (1979) a sv.92 (1980; vč. Pocty Lad. Klímovi, pod názvem Bůh - hra - subjektivita), NCM 1980, 127p reedice Edice Malvern, nakl. Sus liberans, Praha 1999 viz Ú

Neubauer: Od Smyslu Vědeckého Poznání k vědě jako poznávání smyslu. EE 1979.

SIDONIA A SAKATEKY DIALOGŮ PATERO (O páté cestě, O mínění, O mudrování, O otázkách, O snění) edičně a typograficky připravil Daniel Bohdan (=Karel Palek), Praha 1986

T.R.Korder (= kolektiv autorů, ZN = Jakub Zeman): Voegelin & Patočka. Athenaeum - Rozmluvy, sv. 45, Oxford 1988

Neubauer: Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky. Malá rukověť k trilogii J.R.Tolkiena Hobit - Pán Prstenů - Silmarillion. Nakl. DOPORUČENÁ ČETBA Pha 1990, 54p; + 2.vydání 1992 + vyšlo též jako součást Dodatků k Simarillionu - studijní materiály pro potřeby tolkienovského semináře, Parcon 1990, pp.38-47 překlad: Auf der Wanderschaft in die Welt oder Von den Reisen hin und wieder zurück, německý překl. Jitka Scharinger, St.Michael 1991.

Neubauer: Faustova tajemná milenka - k Faustovskému mýtu nad Havlovým Pokoušením. ARCHA Zlín 39s 1991 (rok v tiráži neuveden)

Neubauer: Nový Areopág (soubor apologetických studií: Nový Areopág, Řecký odkaz a křesťanství, Přírodní vědy a náboženství, Radikální skepse, Víra a zázraky, Rozhovor o řeči, zjevení a ontologii s P.Ricoeurem. ed. H.Weberová, Křesťanská Akademie, Praha 1992 (142p) (spolupráce a spoluúčast na:) Marie Svobodová, TURZOVKA - Lurdy v srdci Evropy GEMMA89 ISBN 80-85206-05-6 134p Z.Neubauer: Pouť na Turzovku - studie mariologická, pp.114-125 (1992)

Neubauer: Přímluvce postmoderny. Sci&Phi ed. Skripta sv.4 Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová 1994 ISBN 80-7111-012-4 83p.;

Obsahuje:
Scientia qua religio pp.7-35
Nebe a země - věda a mýtus pp.37-55
Přímluvce postmoderny pp.57-73

Zdeněk Neubauer: Golem a jiná vyprávění o symbolech a podivuhodných setkáních. Sus liberans, edice Malvern LP MCMXCVIII (1998) 101p.

Obsahuje:
Pojednání a vyprávění o svatém Grálu pp.9-40
Golem pp.43-63
Maria jako archetyp pp.65-93
O posvátnosti místa (Genius loci) pp.95-101

Zdeněk Neubauer: O Přírodě a přirozenosti věcí. edice Malvern, Malvern & Just ISBN (MALVERN) 80-902628-0-5, ISBN (B.Just) 80-901841-3-8, Praha MCMXCVIII (1998) 143p.
Obsahuje:
Curriculum vitae auctoris aneb pisatelův životaběh potažmo k následujícím úvahám pp.7-14
O Přírodě a přirozenosti věcí pp.15-70
O vosku a včelách pp.73-90
O kameni mudrců pp.91-112  Douška historická: Corpus hermeticum scientiae pp.113-143

Neubauer: Deus et natura ¦ Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity) Edice Malvern, nakl. Sus liberans, Praha 1999 ISBN neuvedeno 160p
Obsahuje:
Deus et natura ¦ bi(bli)ografická poznámka ¦ pp.5-7
Ontologie subjektivity jako zkušenost přirozeného světa. pp.8-28
Víra a zázraky pp.29-81
Pouť na Turzovku (Studie mariologická) pp.83-99.
Tractatus de peccato originali (O dědičném hříchu). pp.101-144.
Slavnost, hra, subjektivita - pocta Ladislavu Klímovi. pp.145-159.

Ivan M. Havel, Martin Palouš, Zdeněk Neubauer: Svatojánský výlet. Malvern a B.Just Praha 1999 ISBN 80-902628-1-3 (Malvern) 978-80-901841-4-5 (B.Just) 223p

Neubauer: Filosofické poznámky k Rozpravám s geometrií - Vopěnkův seminář 1984/1985. K 65 narozeninám Petra Vopěnky podle svých zápisů zpracoval Jiří Fiala Praha květen 2000 110pIII.D Předmluvy nebo doslovy ke knihám :


Neubauer: Předmluva ke knize Adolf Portmanna "O nové horizonty v biologii. EE sv. 73, 1979, pp. 3-22 - nyní se chystá k vydání pro Vyšehrad; knihu jsem překládal spolu s V.Bendou + přepracováno pro vydání Adolf Portmann: Nové cesty biologie In: Ke stému výročí Adolfa Portmanna (*1897 +1982) SciPhi 7:51-161 8:3-112 ISBN 80-7111-025-6, 80-86099-06-7 & 80-7111-023-X, 80-86099-05-9 (1997) - 7:51-59: Předmluva k čskému vydání.

V. Benda: Z dopisů z vězení III. Praha 1982. pp.2-13 (jako Sidonius)

Neubauer: Útěšné svědectví Carlose Castanedy. Doslov ke knize Carlos Castaneda: Učení dona Juana - Cesta poznání u indiánů kmene Yaqui pp.289-301 samizdatového knižního vydání českého překladu bez tiráže (osobně vím, že jde o publikaci Jazzové sekce, vyd. J.Srb), ca 1983, reedice Reflex, Edice X Praha 1992, pp.177-183 ISBN 8-900857-5-X 187p; partim: na záložce: Gato: Uniknout orlovi - čarodějné učení Dona Juana v devíti knihách Carlose Castanedy. Ohnisko Brno L.P. 1994 52p, ISBN 80-900805-7-X; daší reedice: Chvojkovo nakladatelství Praha 1996 ISBN 80-901622-3-1 pp.177-183

Sidonius: Consolatio philosophiae hodierna - k Šestnácti dopisům Václava Havla. Doprovodná studie k Havlovým "16 dopisům" EE 1983; + převzato do: Václav Havel, Výzva k transcendenci. Rozmluvy Londýn (1984), pp. 55-76

R.A. Moody: Život po životě. (Zdeněk Neubauer: Zkušenost smrti) EM Reflex, studentský časopis při 1. LF UK Praha (1991) pp.34-35

P.Vopěnka: Druhé rozpravy s geometrií. Fokus a Práh, Pha 1991; úvodní slovo: "Všichni velcí filosofové byli matematiky" - pp.5-6. převzato pro do souborné vydání souborné vydání Rozprav s geometrií: Petr Vopěnka: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci. Práh Praha 2000; ISBN 80-7225-022-9 918p. pp.9-10

Zdeněk Neubauer: Fenomén MCP. Doslov ke knize Martin Putna: My poslední křesťané. Hermann & synové Pha 1994 262p pp.251-259

Harrie Salman: Evropa v novém světle - Evropská kultura jako střed mezi Východem a Západem. Éós Praha 1995 204p, Předznamenání pp.11-27

Paul Ricoeur - laureát mezinárodní Ceny Karla IV. - Zdůvodnění Ceny Karla IV. 7.dubna 1993. Text (bez uvedení autora) zveřejnšn v publikaci CENA KARLA IV. vydané UK, Hl.mšstem Praha a Českou spořitelnou Praha 1993

Friedrich Nietzsche: Mimo dobro a zlo - Předehra k fiosofii budoucnosti. Aurora Praha 1996, transl. Věra Koubová. Epilog: Zdeněk Neubauer: Nietzschova biologická ontologie (pp.199-218) ISBN 80-85874-12-6 218p reedice: 1998 ISBN 80-85974-54-1 210p; přepracovaný epilog: pp.195-210.

Michio Kushi & Edward Esko: Kámen mudrců - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy. CAD Press Bratislava 1994 [vyšlo 1997] ISBN 80-853490-72-8; Zdeněk Neubauer: Dodatek C: O Kameni filosofů. pp.95-111; + přepracováno viz Knižní publikace III.C: O Přírodě a přirozenosti věcí Ů

Ivan O. Štampach: A nahoře nic... O možnostech postmoderního člověka žít duchovně. S doslovem Zdeňka Neubauera. Portál, Praha c2000 154p ISBN 80-7178-396-X

Zdeněk Neubauer: Smysl a duch. In: Ivan O. Štampach: A nahoře nic... O možnostech postmoderního člověka žít duchovně. S doslovem Zdeňka Neubauera (.pp.135-154 Portál, Praha c2000 154p ISBN 80-7178-396-XIII.E Lektorské posudky

E.Tomáš: Milarepa (pro Odeon r.1986 neuskutečněné vydání)
Z.Kratochvíl: Dějiny filosofie SPN Pha 1991
III.F Překlady

A.Portmann Neue Wege der Biologie jako Pieper, Munchen 1965 jako "O nové horizonty v biologii", spolu s V.Bendou pro Vyšehrad 1970; ježto nevyšlo, posléze publikováno v EE sv. 73, 1979, 420 s. Vydání ve Vyšehradě se připravuje.III.G Recenze

Knihy:

Z.Kratochvíl: Lesk a bída astrologie - Poznámky z teoretické astrologie, Krajina Praha 1991 in Gemma 6:23 (1991) Neubauer: Sophia - Maria. PROSTOR V/20 (1992) pp.164-166 (Stati a úvahy) = o knize Thomas Schipflinger: SOPHIA-MARIA - Eine ganzheitliche Vision der Schöpfung, Verl. Neue Stadt München-Zurich, Reihe KOINONIA Ostkirchliche Institut Regensburg Band VII (A.Rauch, P.Imhof SJ eds) 1988

Z.Neubauer: Panoptikum světa a alchymie mysli aneb mysterium rationis insufficientis. Revue Světová literatura 38(1):116-119 1993 v části KNIHA ČÍSLA: Douglas R. Hoffstadter: GÖDEL, ESCHER, BACH - věčný propletennec (=an Eternal Golden Braid, Basic Books Inc., Publ. N.Y. 1979), pp.89-136, spolu s autory: Vlad. Eisenbruk (Tom. Míka), Vlast. Zuska, J.Fiala (Golemovo esoterické bloudění, pp.93-96)III.H Rozhlasové relace

hesla: Poznání, Příčinnost, Finalita, Hodnota, Vztah, Duch, Hmota, Vědomí, Život, Víra, Evoluce, Věda, Vědomí, Vina

Diskusní filosofický klub:
Je marxismus zcela mrtev
Vědecký a alternativní přístup ke skutečnosti
Deprese a současnost

Rozhlasová universita:
Evoluce života ve vesmíru (7.lekce kursu Nové pohledy na vesmír)
"Šťastný Nový rok, pane profesore!"; Český rozhlas, Ostrava 1.1.1994 hodinový pořad
19.02.94 Co je to postmoderna- (I.M.Havel, J.Grygar, Petrová) Klub Vltava stanice Vltava ČR
"Velikonoční mystéria"; Český rozhlas, Ostrava (natáčen: 10.3.94 - hodinový pořad)
Co dědime po rodičích. relace Dospělým přístupno, Čs. Rozhlas Praha 10.4.94

Vzdělávací pásmo (Vltava, neděle 13.00-14.00) 04-05.94 radio:
Věda a hermetismus
Alchymie
Zázrak tvoření (G.Bateson)

Nedělní reflexe radio Vltava (nábož.redakce): Přímluvce postmoderny, Nebe a země, věda a mýtus, Věda jako náboženství, Duše Čech 7,14,21 a 28.08.94 od 11.45-12.00III.I Filmy (odborná spolupráce)

Josef Císařovský: Bestiář (červen-září 1992)
Josef Císařovský (SYNERGA FILM): Mýtická trilogie: I.Kamenná pečeť II. Nedoorané pole III. Dračí nocleh. Premiéra, Jalta 10.12. 18.30
Josef Císařovský: Čtyři okamžiky ticha ČTv MŽP; premiéra v kině Praha 21.03.95, v TV: 6.-7.VI.95
Josef Císařovský: Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha. Tvůrčí skupina Drdová-Ladman; ČT. Ptemiéra TV 9.04.98; vysílání 16.4.1998 20.00 ČT2
Spolupráce a aktér filmu HOUBA - filmová esej z houbami přírodními i mentálními. ČT - TS Růžička DOCUfilm Praha Martin Řezníček, vytvořili VítJaneček, Velimir Kováč...III.K Publikované obsahy přednášek

Zdeněk Neubauer & Radim Palouš: Dialog smrtelníka s Bohem o svobodné vůli aneb je Bůh taoistou- [Raymond M.Smullyan] Živá tradice - Pondělky (5) (20.2.84) SciPhi 6:129-130 (1994), zapsal J.Fiala ISBN 80-7111-013-2

Zdeněk Neubauer: Bůh a nevědomí. [Victor White] Živá tradice - Pondělky (5) (19.3.84) SciPhi 6:134-138 (1994), zapsal J.Fiala ISBN 80-7111-013-2
IV. Z oboru řízení a programování


IV.A Články

Zdeněk Králík, Miroslav Franců, Milan Tománek, Zdeněk Neubauer: Racionalizace technicko-ekonomických agend vývojového útvaru pomocí programového prostředku DATATRIEVE-11. Racionalizace - bulletin z oblasti komplexní racionalizace, ČKD PRAHA 2:21-24 (1986)IV.B Programové systémy

Zdenko Staníček, Zdeněk Neubauer: PERSONALISTIKA; Manuál IS NTÚ, Uživatelská příručka datové základny. ČKD Polovodiče NTÚ, 13.3.1984, Arch. čís. NVZ-A/271

Zdeněk Neubauer: PERSONALISTIKA Manuál IS NTÚ, Programátorská příručka. ČKD Polovodiče NTÚ, 13.3.1984, Arch. čís. NVZ-A/270; programovací jazyk: DATATRIEVE-11, 55 str.

Zdeněk Neubauer, Miloslav Franců: RAGES - Racionalisovaný Agendový systém, práce se žádankami a objednacvími návrhy. Dokumentace NVZ-M ČKD, 25.1.1985 Polovodiče NTÚ, Arch. čís. NVZ-M/277; programovací jazyk: DATATRIEVE-11, 51 str.

Zdeněk Neubauer, Miloslav Franců: INVENTÁŘ - Inventerizace základních prostředků a předmětů postupné spotřeby realisovaná v v DTR-11M_plus. Dokumentace NVZ-M ČKD, 19.4.1985 Polovodiče NTÚ, Arch. čís. NVZ-M/332; programovací jazyk: DATATRIEVE-11, 67 str.

Neubauer, Franců: RAGES - Racionalizovaný Agendový Systém, převod do COBOLu s použitím FMS. Dokumentace NVZ-M ČKD, 11.1.1986, bez čísla, pouze zdrojové programy.

Neubauer, Franců: HONZA - Hodiny Na Zakázku (programový systém pro sledování náběhů konstrukčních hodin na zakázku). Dokumentace NVZ-M ČKD, 16.7.1986, bez čísla, 44 str. COBOL + FMS pro PDP-11.

Neubauer, Franců: SPONZA - Systém Předobjednávání Na Zakázku (programový systém pro podporu administrativy spojené s kompletací pohonových a automatizačních zakázek).03/87. Výpisy zdrojových programů. COBOL + FMS pro PDP-11.

Neubauer, Franců: PREMIE - premiování pracovníků odboru. 11/87. Výpisy zdrojových programů. COBOL + FMS pro PDP-11.

Neubauer, Franců: PRS - personalistika odboru. Dokumentace NVZ-M ČKD, 13.4.1988, bez čísla. COBOL + FMS pro PDP-11.

Neubauer, Králík: NÁBOR - agenda náboru a základní personalistiky pracovníků. NVZ-M ČKD. dBASEIV.

Neubauer, Seifertová, Králík: PERSONALISTIKA - 1.verse. NVZ-M ČKD. 05/89. dBASEIV.

Neubauer, Seifertová, Franců: CENOTVORBA - podpora cenotvorby automatizačních zakázek. NVZ-M ČKD. 02/90. dBASEIV.


Obsah    Začátek článku    Titulní stránka třetího čísla