Alétheia, řecky pravda – v antické filozofii označení skutečného poznání v protikladu k pouhému zdání (doxa). V původním významu odkrytost; vyjadřuje, že pravda se skrývá pod povrchem jevů a je třeba ji intelektuálně odkrývat.Areté je řecky zdatnost, dokonalost, statečnost; u Sókrata též ctnost, spočívající zejména v péči o duši. Dosahováním areté je zároveň dosahováno blaženosti absolutního dobra.Peras = Mez, finis, limes, vymezenost, omezenost.Apeiron je popak pojmu PERAS. Tedy nevymezenost, to, co překračuje jakékoli meze.Díké řecky spravedlnost, vyjádření vnitřní zákonitosti světa, rovnováhy a proporce kosmické spravedlnosti. Vyjádření právní zákonnosti jako neúprosné přírodní zákonitosti. Díké je v řecké mytologii bohyně spravedlnosti (dcera Dia Themidy).Chórismos znamená doslova "vnějškovost" idejí (CHÓRIS = vně, mimo) : ideje jsou mimo tělesný a smysly vnímatelný svět lidského pobývání a přirozené skutečnosti. Mimotnost, oddělenost idejí od přirozených jsoucen vystihuje bytostnou rozdílnost ideálního bytí od bytí přirozeného. Povaha přirozenosti se dle Aristotela vyznačuje "tělesností" (sómatičností) "velikostí" (rozprostraněností) a "pohybem" - svébytnou (spontaní) proměnlivostí.Danaidy (neboli Danaovny) jsou v řecké mytologii, dcery krále Danaa. Král Danaos musel proti své vůli provdat 50 svých dcer za 50 synů svého bratra Aigypta. Proto jim tajně dal dýky, kterými měly své muže o svatební noci zabít. Všechny kromě jedné poslechly. Za to pykají v podsvětí : musí nabírat vodu do děravých sudů.Cartesiáni jsou stoupenci francouzského filosofa a matematika René Descarta (latinsky Cartesius Renatus 1596-1650).Gaia bylo v řecké mytologii jméno zosobněné bohyně Země.Distinktivně znamená rozdnílně. Pojem distinkce hrál v minulosti ve filosofii důležitou úlohu.Sine qua nonUnheimlichkeitArtemis je jedna z šesti hlavních řeckých bohyň. Často je zobrazována s lukem a šípy, které jsou obdobou paprsků.Cogitationes pochází od latinského slova cogito (myslím).Apodiktické (průkazné, dokazatelné) je obvykle užíváno ve smyslu ničím nepodmíněné průkaznosti.Tomášovská addequatio rei et intellectum přibližně znamená, že věci a intelekt si nějakým způsobem odpovídají. Slovo "Tomášovská" je narážkou na teologa a filosofa Tomáše Akvinského.

Carnapovská Der logische Aufbau der Welt (logická stavba (struktura) světa). Jedná se o narážku na přesvědčení německého myslite Rudolfa Carnapa spoluzakladatele a hlavního představitele neopozitivismu (byl také nazýván logiský pozitivismus či logický empirismus).

Entropie je stupeň či míra smíšení, neutříděnosti, nerozlišenosti, nepředvídatelnosti, náhodnosti vztahů mezi složkami nějakého shluku;

Negentropie je opakem entropie - míra do jaké je soustava uspořádaná, utříděná a její vývoj předvídatelný. Ve fyzice souvisejí některé druhy uspořádání s množstvím volné energie.
Fysis kriptestai fileiNominalismu (z latinského nomen - jméno, slovo) je jeden z názorových proudů, který vznikl jako důsledek středověkého sporu o univerzália. V širším slova smyslu je to koncepce poznání, podle které obecným pojmům (jménům, znakům) v reálném světě nic neodpovídá, neboť existují jen v lidském myšlení a lidské řeči.


Empirismus